غزل فرهادی وبلاگ غزل فرهادی در زمینه های علمی ، سیاسی ، اقتصــادی ، هنــری ، اجتماعــی ، فرهنگی ، خبری ، اطلاع رسانی فعالیت دارد . www.G-Farhadi.ir http://g-farhadi.ir 2020-11-28T09:14:02+01:00 text/html 2018-04-19T03:35:41+01:00 g-farhadi.ir غزل فرهادی حیدر مردانه http://g-farhadi.ir/post/63 <font size="7"><b><font face="Mihan-Nassim">حیدر مردانه</font></b></font><br>#خبرنگار <br>#گرافیست <br>#نویسنده <br>#شاعر <br><br><img src=" http://www.uploadina.com:81/8ce9d60e866cb3b1/حیدر_مردانه.jpg" alt="" width="497" vspace="0" hspace="0" height="600" border="0" align="bottom"><br><br><b>Emil: &nbsp; &nbsp; Heydar.mardane@gmail.com</b><br> text/html 2015-07-20T06:09:04+01:00 g-farhadi.ir غزل فرهادی شبکه های اجتماعی http://g-farhadi.ir/post/58 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 7.5pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:18.75pt;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333" lang="FA"><font size="4">غزل فرهادی ، روانشناس و مدیر مسئول هفته نامه طلوع بیداری <br></font></span></p><p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 7.5pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:18.75pt;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333" lang="FA"><font size="4"></font><br></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 7.5pt;margin-left:0cm;text-align:center;mso-line-height-alt:18.75pt;background: white;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:29.0pt; font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333" lang="FA"><img src="http://soshians.ir/fa/wp-content/uploads/2015/02/97da9177f3a24ffa82e3582e005529e1.jpg" alt="" align="right" height="253" hspace="0" border="0" vspace="0" width="363">شبکه های اجتماعی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 7.5pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:18.75pt;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333" lang="FA">فواید و خطرات</span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt; margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:18.75pt;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333" lang="FA">امروزه با دسترسی به تکنولوژی و بدنبال آن ساخت محصولات مبتنی بر تکنولوژی روز در جهان باعث تحول در زندگی ، مخصوصا ارتباطات شده است . پیدایش اینترنت در عصر حاضر از عمده ترین کانالهای ارتباطی دنیا به شمار می رود . <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>با وجود اینترنت ، جهان به دهکده ای کوچک در بُعد تبادل اطلاعات و ارتباطات مبدل گشته است . </span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt; margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:18.75pt;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333" lang="FA">نقش اینترنت در جوامع امروزی رشد فزاینده ای را شاهد و ناظر است . بطوری که به یکی از ملزومات زندگی شهری و مدرن تبدیل شده ، با پیدایش اینترنت شبکه های اجتماعی نیز کم کم نمایان گردیده اند .</span></p><br>&nbsp;<p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt; margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:18.75pt;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2015-07-18T19:36:23+01:00 g-farhadi.ir حیدر مردانه تکنولوژی و فرهنگ http://g-farhadi.ir/post/57 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormalCxSpFirst" dir="RTL" style="line-height:140%" align="center"><b><font size="4"><span style="font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="FA">حیدر مردانه ­­­- کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی </span></font><span style="font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="FA"><br></span></b></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:center; line-height:normal" align="center"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA"><img src="http://cld.persiangig.com/preview/1DgiOaFba8/Culture-industry.jpg" alt="" border="0" height="222" hspace="1" vspace="1" width="343" align="right">تکنولوژی و فرهنگ </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:center; line-height:normal" align="center"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>تاثرات آن بر یکدیگر <br></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:center; line-height:normal" align="center"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA">و جوامع بشری</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height: 140%"><span style="font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="FA">* تکنولوژی </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height: 140%"><span style="font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="FA">تکنولوژی ترکیبی است از مهندسی و علم و ماحصل و ثمره پژوهش و <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>تحقیقات با دانش فنی که با دخل و تصرف در طبیعت قابلیت <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>تبدیل شدن به محصولی تجاری و غیر تجاری را داراست از جمله ماشین های اداری و غیر اداری ، ماشین آلات صنعتی، کامپیوترها و نرم افزار ، آفت زداها ، مایکروویوها ، سدها، هواپیماها و سفینه ها و...</span> </p> text/html 2014-12-28T19:20:11+01:00 g-farhadi.ir حیدر مردانه قهوه - دانستنیها http://g-farhadi.ir/post/44 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:12.0pt;text-align: center;mso-line-height-alt:1.5pt" align="center"><span class="apple-style-span"><b><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#CC0000" lang="FA">حیدر مردانه</span></b></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-style-span"><b><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Yekan&quot;;color:#CC0000"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> - </span></b></span><span class="apple-style-span"><b><span style="font-size:18.0pt;font-family: &quot;B Yekan&quot;;color:#CC0000" lang="FA">کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی </span></b></span><b><span style="font-size:90.5pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#7D3B05" lang="FA"></span></b></p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><div align="center"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b><span style="font-size: 90.5pt; color: rgb(125, 59, 5);" lang="FA">قهـوه<br></span></b></font></div><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><div align="center"><b><span style="font-size:90.5pt; font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#7D3B05" lang="FA"><img src="http://www.netshahr.com/images/netshahr/sabke_zendegi/khanedari/AzarMah_93/ghahve1.jpg" alt="" align="right" border="0" height="192" hspace="10" vspace="0" width="311"></span></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:justify; line-height:150%"><span style="font-size:11.5pt;font-family: &quot;B Yagut&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA"></span><font size="4"><b><span style="font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">قهوه اولین بار در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yagut&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-family:&quot;B Yagut&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">کشور اتیوپی تولید شد. البته برخی کشور یمن را منشا تولید قهوه می‌دانند. این دانه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yagut&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-family:&quot;B Yagut&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">اولین بار در قرن ۱۳، در جهان عرب شهرت یافت و شهرت آن هم بیشتر به این دلیل بود که</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yagut&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-family:&quot;B Yagut&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">دین مبین اسلام که ابتدا در جهان عرب گسترش یافت، نوشیدنی‌های الکلی را حرام بشمار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yagut&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-family:&quot;B Yagut&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">می‌آورد و نوشیدنی قهوه به عنوان جایگزینی برای نوشیدنی‌های الکلی استفاده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yagut&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-family:&quot;B Yagut&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">می‌شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yagut&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></p><font size="4"><b> </b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;mso-line-height-alt:1.5pt"><font size="4"><b><span style="font-family:&quot;B Yagut&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">گیاه قهوه را در نواحی گرمسیر می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Yagut&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">کارند؛ قهوه در&nbsp; </span></b></font><b>....<span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><br></span></b></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2014-12-27T05:54:57+01:00 g-farhadi.ir غزل فرهادی فرهنگ مادی و معنوی http://g-farhadi.ir/post/41 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormalCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA">فــــرهادی</span></b></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA">کارشناس روانشناسی و مشاور مسائل عمومی</span></b></p><p class="MsoNormalCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><br><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDABsSFBcUERsXFhceHBsgKEIrKCUlKFE6PTBCYFVlZF9VXVtqeJmBanGQc1tdhbWGkJ6jq62rZ4C8ybqmx5moq6T/2wBDARweHigjKE4rK06kbl1upKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKT/wAARCALwAuUDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDpaKKKACiiigAooooAjdfSmg1NUbLTTMpR6ocDS1GOOacDmiw4yHUUUCkWFFFFABRRRQAUhNLTW6UITGk5pyDApqipRxTZEFfUKKKKRqFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAAooooAa4yMVD+NWKgkGDVRMai6jlPFOqNDg1JQwi7oKKKBSGFFFFABQKKKACiiigBM0134pGb0pg5OKpIzcugDmpY48daEjxUlJsuEOrDpS0UVJqFFFFAwooooAKKKKBCUUtFABSUUUAKKKKKACiiigYUUZooAKKKKACiiigAooooAKKKKAGFe9J0qSmstNMzcewA5paYOKcDQOL7i0UUUigooooASmmnGm9aaM5CoKfSKMClpFxVkFFFFBQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFMkXIp9IRkUITV0QdKkU5FRsMGljPGKtnPHRklAooqTUKDRRQAlKBRxQaBCYprGhm9KjAJNUkRKXRCgEmpUjA570ImKkpNlQh1YUUUCpNQooooGFFFFABRRRQAUUUUAAooooEGKSlooAKKKKACiiigYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQA1l9Kb0qSmstNMhx6oFNOqIU9TmiwRlcdSUtITikUNJ5oUUnWnqMCmQldi0UUUjQKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooqvdXsFom6WQD2pAWKRnVRlmAHvXMX3id2ytqm3/aNY09/c3BJkmY/jQB20uqWcP350z7VXbxBp4OPNJ/CuIJJ6nNFGoHcJr2nv/wAttv1FXILu3nGYpkf6GvO805HZDlWKn2NAHpFFcPaa7e2uB5nmL6PzW5Y+JrabC3CmFvXqKANyisq58QWcGQrGQ+1Z03ipufJhH40XA6akJAHJxXGS+Ib2TOHC+wqnJf3Mn3pmP40agdvPqFrAMyTKPas2bxPaISERnxXJs7N94k/WkoA6X/hLFz/x7H/vqpI/FduTh4HX3BzXLcUbc0Ad5Y6pa33EMg3f3TwauV5sjNGwZWKsOhFakPiC/QAGQNj+8KBHYSrTU4Nc5H4pm/jiUirMPiW3Y4kjZT6irTMpRd7o3qUVUtdStbgAJMuT2NW/p0pFIMUmaWmk4oBi5pjNxxQWpmN2apIzcuiADOalRMURpgVJSbLhDqxKKKWpNAooooGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUCCiiigYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADWHcU0E1JTWFNMzlHqgBpGNIKUigLtoFFPqMHFSA5oY4BRRRSLCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigApGYKCScAUkkixIXcgKO9clrWuPcuYbc7Yx39aVwNHVfEKQ7orbDP0z6VzFxcy3Dl5XLE1F3zSUWAKKKKYBRRRQAUUUUAFLSUUALmnAimUuaAHbaMUgNOB70gG0U4jik7UAFFFFAB9aToaWimAvUe9JSA06gABIORx7irlrq95bH5JiR6NzVLpRQI6az8URv8ALcx7T/eWtaG+guADDKrZ7Z5rg6dHK0bZUkfShMTjc75RmpVQAVyNj4huLfCyfvUHr1roLDWrS9AAfy3/ALrU3ImMLGjRRRSNAopKWgQUUUUDCiiigAooooAKKSloEFFFFAwooooAKKKKBBRRRQMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigApjGnnioyc00RNirTiKRadSY4rQYVpFbFPIphGKZLVtUSA5oqMNgVIDkcUrFKVwooooKCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKbJIsSF3IAHendK5TxHqplc20LfKPvEUmBBresveOYojtiB/OsalpKACiiimAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAC0oOKbS0AO7UZpBS54pAFFFFABSUUUAHvSg0lANMB31pMUClHSgBKBRRQADilBxz3FIR3oHWkBq6dr1zaYSQ+bH6N1H411FhqNvfpmF/mHVT1FcHT4pXhcPG5Rh0IoEeiUVz+k+IllxFefK/QP2P1rfBBGQcg9xTGLRRRQIKKKKACiiigBKWiigApKWigAooooGAooooAKKKKACiiigQUUUUDCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAGu3amheaRjzTlpmV7sUcUoNJSgUixaQjNFFAxhFIGwaeRTGWqRm1bVEoOaKiU7akU5FJouMri0UUUigooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoopCQoJPAFAGbr1+LK0IU/O4wK4lmLMSTkmtHXr43l6QD8icCsykgCiiimAUUUUAFFFKBQAlKBTlQmpEipXGkRAUu01YWIA07YMVPMVylXaaNtWtntSFaOYOUq4oxVgqKaU46U7isV6WnMtMpki0opKKAF7UUCigAooooAKTvS0hpgOoBoBopABopRSUAFIaWkNMBwNHU0DkUCkAAVr6Prb2hEUxLwn16rWRS5xQI9DhmjnjEkTBlboRT64nStVl0+TA+eM9U/wAK66yvIr2ESwtkdx3BpjLFFFFACUUtFAhKWiigAooooGFFFFABRRRQAUlLRQISloooAKKKKBhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFNY049KiY5NNESdkIBmpAKagp9DFFBQKKBSKDNFFBoAKCM0Cg0ARsMUivipCMiomBFUtTKWmqJgcjIpahR9pqYHNJqxpGXMgooopFhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFZHiK/+y2hRT878CtZmCqWPQc1w2uXpvL1iDlF4FIDPJJOSaSlpKYBRRRQAUUU5VyaAADNSpEafHHjtUwj44FQ5FqIxFwPSnheaftpcVDZaQwLg0uOKeR7UYpXHYjC5o2n0qYJkYGKQKRnNFwsQbM80xkOKs4HTFNdaaZNioVqJ1xVt48HOKide1WmS0V6KV12mkqyApRSUUgFpKUUlAC0UlFMQClpBS0DClpKXNACUUUUgHLRSDig0ALiikpc0AOB/SrNjfy2M4liP+8p6NVQU4UAd3p99Ff24liPP8S9was1wmm38lhciRDlejDsRXcW86XMKyxNlWGRTESUlLRQAUUlLQAUlFFAC0UUUDCiikoELRSUUALRRSUAFFLRQAUUUUDCiiigAooooAKKKKACiig0AMdsCmD3pWbmlXmq6GL1Y4UUUUiwoooFABmjtRRQCClzRRikMSmkU6kNMloYRg0qvg0pGRTCuKe5FrO6Jwc0VEjEVKDmpaNYyuFFFFBQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAZ2vXX2XT3IPzNwK4YnJz3rofFtzumjgB+6MmudpIAopaSmAUUUoGaAFUZNWYYe/SmwRdzVuNeMVnJlxiIq4xinqPanqvtTlXv1rO5qkRhcnNO2f5NSKuaeENK47EJXj3o29qnCetBShMLEIGB0pSvqKkK4FMI4x1oAYVHamnvT3AH403oBTFYhkXmoXXmrTAVEyk5qkyWiq6AjgVARg4q2y4qGVOMitEzNoiFApKWqJCiiikAUUUUwClpKXtQAUUUUgCgdaKQUAONFJQKAFzmiiigBaUUnUUUCF9ulbfhfUfKmNpIfkc/Lnsaw6FdkZWU4KnIoA9Goqrpd4L2ySUfexhvrVumAlLSUUAFFFFABRRRQAUtJRQAClpKKAFpKKKAFopKKAFooooGFFFFABRRRQAUUUUAFNY06on600RJ2QlPXpTFGaeKbIiLRmijFIsKKKSgBaAaSlxQJBQKKKB3A0lLSUCYopCM0UtAWuRH5aVZMHFPIqIjBqlqQ7rYnBzS1CjYqUVLVjSMri0UUUiwooooAKKKKACkY7VJPalqtqUvk2Ur5xhaQHFavObi/lfOecCqVOc7mJ9Tmm0AFFFFMAqSFdzUwVat071Leg4q7J0TA4qaJcdaSNeelSr0wRWLZskKop4HcUqrzUqpxUNmiQxUzxTwvNPVfzp+MUrjItvrRs/GpMdhSgDOMUCsReXimPHz0qztxTigp3CxQePk+lROMZrRMYYVXlt+tUmTYpnpTCM1M0ZXrULZ54pksjdTzxULDmrBHFRuvPFWiWim67TTammGRmoK0RkxaKKKYBRRRQAdqBRRQAUtFJSEFKKSl7UAFFFFABS0lFAxwopBSmgApKKKYG94Tu9lw9ux4cZH1rqa89s5zb3McoOCrZr0CGQSxI46MM0CHUUUtACUUtJQAUtJS0AJRRS0AFJRS0AFJS0UAFFAFFABRRRQMKKKKACiiigAooooARjgVCTk0+Ru1NWqRjN3dhyDinUgpRSKQd6OtFFAwooooABRSUtAIKKKKACkpaSgTFoBzRSUALSFcjFLSUARkYpUfB5p5XIqMjBqtyGnHVEwOaWolbFSA1LRpGVxaKKKRYUUUUAFY/iiUx6dtH8ZxWxXNeL5DiGPt1pAc1SUtJTAKKKKAHxLuar8S4AqtbrmrsY5rObNIIkjGSOKnRPxpsUfSrSJxyOaxbNUhFTj0qQClAxzS4yKgtCUEU5RRjiiwCY56UuBjFKKXjnNMLgF6mgL+VHmAAc0xp1XqRTSFceVwKjYZ71FJfoo61Uk1MZPNUoshySLEkYPPaq0qAemKha/wBw4NQvcsw61SiyXIkbaCeajJHSoWLHpmmfNV8pPMPb0qu4wakbNMY561SJY2gUlKKokKKKKACkpaSgBaKUUlIQUtC0tACUUZopjCiiloAQU7FNFOFIBBRS9qQUAArsfDN19osBGfvR8Vx1bHhe68m+MbH5ZBj8aBHX0ooopgJS0lLQAUlLSCgAooooAKUUlKKACiikoGLRSZooFcWiiigYUUUUAFFFFABSE8UtRu3ahEt2Qxjk05BSAZqQDFUzKKu7hRQaKRoFGKUUdKQxKKKKYgooooAO9FGKKADNJ1pcUlAhaKXFJigYlFKKKBBSEZpaMUBYiIIpUfHFPI4qMginuRZx1ROOlFRRt69KlzUtWNYu6CiiigoK5DxXJuv1X+6K6+uH8QSb9Ul5zjikBm0lFFMApVGTSVJCuWpAW4FwB61chXJHFQwrmrkSgd+lYyNYk8aYHSpBUfnIg+9g0w3aEZBqLGiZYJ9eaUECqy3AbvUgek0NMmBpScdqjDUpbIxmhANZ9vXH4VXluwMgfnSzNwaznJDHuKqKE3Ykku5Dnmqsty5PBp/lsx6HFKLf1rRWRk7srEsx605IWbtVtYlHbNPBC9BRzBykEVkc8mrcdrGoGRk0iuMZ7Uolxz6VLbZSiiX7NGBnFRPboegpwkJp24kVOo7FKSEcgCq0sXUitKQZ5/Oq0seKuLJaM5hg02p5k68VBWqMmrC0UUUwCiiigAFFAooAVRRSjpSUCCijt70UgCiiigApRSUooGFFBopgFSW8hhmSQHBUg1HRSA9DtpRPbxyjoy5qWsTwtd+dZmFmy0Z4HtW1TEFLSUUAFLSUCgAooopAFLSUUALRSUUwCiiigBaKKKBhRRRQAUUUhoADUT8092wKYOvFUjKbvoKgp9IBS5pMcVZBRSmkoGKDRmm0tAXA0UUUAFAoooAWkoFFIYUd6KTvTELmiiigAoopaQCUUUUwCkIp1JQFrkR4NOR8delOZajxinuZu8WTjmiokfsalqWjWMroO1ef6o2+/mP+1Xft90/SvPL05upT/tUiiCiiimAVNbjnNQ1PbqW4XqaTBFoXGzp2prXbHPNNW0kPJ6U8WLY61GhWpCZmPVjSrIfwqU2u3qc0qwAc0XQWY+CQg4q9E+Rg81TSMKRirERwazlqaxLSHt1pWOeDwabH1xipig28VBdiq/51A0QJq3IhAPpUDDg+lNMGiIpjjpUbEinucDrULtniqRAjMaA/vUTyAVC0xq1Ei9i15i885pRKM96oeae1SJcMOMA0+QXMXhKvrTxIetUkuEOd64p+eMo34UnEpSLe8d6jfB6GoVm6hhg0/dmpsFyKZQc1TcYNX3PHFVZl9K0iyZENApKWrICiiigAFKKQUopALSGlpKBBRSUUALRRRQAUCiigBaKBRQAUUUUDLemXrWN0sqnj+IeoruoZVmiWRDlWGQa86HWuj8L6jgmzlPB5Qn+VAjpKKKKYBSdKWgUAFFFFABRRiigAoooFAC0UCigYUUUUAFFFFABSGlprnigT2I3OKEHNJjJp6Dir6GC1Y6ijNFSahRRRQAlFLSCgQtFJS0DCiiikAUUUCgApKWk6GmDFopKKBCiigUYoGFFFFABS0gozQAU0jNLS0CIiMZp0bdjSkbqj6VW5GzuiZ/uN9K88u/8Aj5k/3jXflvkbPTFcBdf8fMn+8aho1TuQ0UUUFBWrpkQ2kkVljrW3ZjbCOO1RPYcdycgComYHrikklxnmq7Tru4rNI00JGNM3AnAFRNcH04pvnevFNRYXRYDVNETVRXz05qWFvmAzSaGmacSkjI64qyEO32qO3TgVbVDisnuarYpyg4IqnLx0rRmWs64HWnEGU5X6nFQMxqSXrULHrmtkjFshkOahNPc54pGGRmrRmwUDvT7ZAz4PSowpPSpoMoc4zTEWZLVSmVOD6VVKvGc5qwZXYVGY3bryKkqw1Zg3DDmpASOhyKj8gg09VIo0Grjs1HIM1JSNSGyowwaSpZE4PtUNWjMWjFFFMA704Cm96dQAGkoopCEopcUlAC0gopaAAZooooGFAooFAhaKM0CmMKfHI0brIpwynINMpQMikB3elXq31msgOWAww9DVuuM8Pah9juwjnEUnB9jXZ54z2oEFBoopgFFAxRQAdaOtHc0UAGKBRRmgAA9aKM80UALRRRQMKKKBQAVHIc8U5jgVCeacUZTl0HKKkxTVGKdQwihBSig0lA9haKBRQMM0UUUAFAoNAoAKKKKACiiigApDS0lAmKOlFANFABRRmigAopKWgYUUUc0CCiiigBKRgDTqKAsQuPlI6cVwd4MXUo/2q9AZQc1wWpLtvpR/tUNhBWZVooopGg5PvD61sB8RDHHFYwOCK09+Yhj0qJIcSvczH6VWMhNOlbcaZimkJsXe3XNTR7yudu4VAODgVp2RVIjn9aGNFPd6flVmyBkmUVHcohJKkA1e0OAsxdhUyaSLhubMCYUVZ6LTI1x1pzkYxXOkbMgkGc1UnhzVwrmkKZoRRhXMBQk1WkTit6e33jpVCW19q0UjNxMrygD608RqTjHWrJhOTkU0wnPFacxnykSwgdqkWIdjil2tmgI+fUVLY1Ek8tenSlCKaRY2J5qRYSDzmlcqwzZ7UjRAnjrVgRn60vl5pcw+UotFg800r2xWj5W45IqKS2/uihSFylB4+KpuNrEVoSIQeRg1TuFwc1pFmckRZoopK0IHKMmlNCCkNIQUlLRQAlFFFAxaOtFAoEFBoooGFFAopiFFJRRSGFKKKKADoeK7Hw9qH2yz8t2zLFwc9xXHGrelXrWN2koPy9GHqKYju85FLTI3WSNXQ5VhkUtAkOzRTaUdKBi0ZHrSE0goELkfWkzRmlH1oAUUUmcUUDHUUUUDCkpaQnigTI3akUZNIeaelVsYrVijjiloopGgUlLQaAEoooFBIoopKKBi0opBRQMKKM0CgApKU0CgApKWkFAgoFLSUALRR0ooASlpKWgAFGaKSgANFLSUAFLSCigAriNeTZqcvuc12/WuQ8UR7NR3Y+8uaTHExqKKKCwq5E5MOPSqdWoPuYqWNELjmgKSKsCPJqWOHvilcEiqkBJyasBCBipgoXrRtyfb2pXNFHQiVN5Ax1roNOhCQgYwazrC23SZPStuJAAKzk76FxVtSVU4pjCpx0qFxzmpaCL1GqKdtzTc4pwYUkUxpXI5qN4Qe1TFqQYosCbKUtmDmqr2xTtmtc01ogw6UwMXy8ZzTkTPbFaL2wPakFso7Ucw0imkHHSpltzmrSRBe1SKozU3ArC1FKLb2q2q4oNIVysYPSopLYHOKuE0wjihDRlXNsT+FZN1GRkV00iZFZeoW+VLY6VrCWpnKJg0Yp0i7XIpFHNbmA4dKaadTTQIP5UUUlABRRRTGFKKKWkISjFFH40DE6UtFFABRRS9KBCUUUtAB2ooFJQM6nwtqHmRm0kPzLyvuK3iK8+s7hrW4SZOqmu9tbhLm3SZDkMM/SmIfS4o5IzSH2oEHSlo6iigBOPxpe1J+NFAADRSiigdh1FFFABUch7U/tUTnJpoib0EA5qQUxBUgGKbJigooNFIoSgUtFACUUtNoBi0Cij8KBC0UlFAxcUUgpeaAEoozRQAUgNLSCgBSaKSloEFApaSgYoNFJS0AJS0UlAAKKO9FABR70UlAC1zPi5P3sL+oxXTVheLI91rG/oaGNHKUUtJSLCrtuvAqmoyQK1bWI7RmokVFAEwM4p+CBxUoT2pdvas7mqRAEzU0UJZgAKkSInHpVyBAgyetK5SRNawCNferAUgZqBJOasJc7RgjNQN36AXOKYXNL5qNyBSHB6UAkN3Z4zSMxApyjOaY4x1oKI5JSBmiO4Dd+aY6+veqkh8piaXKBqLKKkU+9Z0E+4c1aSWgGiekwDSK2aM4oYrDulKOabmgGkIdmmtSE800tnvRcaQppp780ZwOaaTSGLnjmq1woZCDU7HHvUEjcc1SJZzl/FslOOlQJ3rQ1VQWqgBgV1RehzyVmBptLSUyANJRRQMKKKKYCijNAopCFpMcUUUDEpaKKBAKKKKADHFLSUtAwFBpBTj0oAQV0HhW/Cu1pIeG5Suep8MrQyLIpwynIoA9EoxVbTrtb20SZepHzD0NWfp2piFpAKO5ozQAdKBg0daKAAYFFFFIB1FFJTAa5wKh5J4p0jc0IKtaIxk7seo4p1IDS5qS0FHSjNFABRRRQMSkpaKBWCilFFAWCkpaSgYooo6UlABRQKKBBSAUppBQAuKKM0Z9qBBSZpaMUAJnrSigcUUDFFBpKKAuFFJRmgQUUZpM4pgL0rN8RR+Zpj+o5rRqvqEe+zmQ91oBHBZpKVhhiPQ0lSak1pGZZgorfjt9qgY5FUtEgzmQitfbWFSWtjanHQgMWcUqwjPIqdV4pcYrO5rYYqbe1Mkcr0qRm4xVeUknFNaik7C+afWgzse9V955ppkp2FctLOc9alS5xWbLcBVySKqPqLA/LQoNic0tzpI51I6jNOZg1c1HqjA/Mv5Vdivt68GhxaGppmm5AFZ91IN2CaHuCRnPFVWczPQkNslhk2tV6KUHv8ASs3aQOKlgcjHPFDQRNVH464qUHI55qhG+RzU6yYHWoZRY3cUm73qHzPzo8z86QE273pN3pURakyaEBKTxTHJ7UzfjrTS9MB2+opW9TSs3HFVZn+U00iWyjfvlvaqRqadiWqE10R2OeTuxtJRRVECUUUUxhSikpQKACgUtGKQgpKWkoAKKB0opjCilpKQhRSUUUDCnL6U2lBwaYBikpWpM0gNvwxqHkXBt3OEk6exrrD1rzpHZHDKcEHIruNIvRfWSSZ+cDDD3oEy5RRRTEHTrS5yKTNGaAQuaKPqaKAuOpjnFPqGRsmmkKTshvU09RimqKkFUzNIBRRQKkoKUUlH40DFpKB70UAFFHagUAKKSijFAAOaKKKACilooATtR3oooAKSlNIKBC0UCigBKWik5oAWgUUUDCkzRRnFAATikooz6UyQpKWkFAB2pGXcrL6jFKKUUDOAvIzHdSqezVEi7nA9a0vEMPlak/HDc1Ssl3XKD3qWaLU6SxjEcKjGKn2gUicKKXr1NcrOpBxTGbmgtUbP3qShHfBqtczbMmnyvjnpVSYGVcVcSZDPtiNw3BoZ+Mg5FVmiA4IxUsK7Vx2rSxncSZN4qA2wx1q4VyMjpTRDnpQnYLXKgt8VIoK9KsiHj3pyW4BocgUSFWd+BxV60twF6c+9NSDDACr8MeAPapbLSKc0WOtQA4OD0rRnSqUy46CpKeg5GPHNTBjiqaNzipEk45pWBMtCTHvSh/wqBXpd2T1pWHcsB6Rm96gBIHWnbqLCJDJweabnk+lMLUxpPWmkDY535xVO6lzwKkkfg81QlfcTzmrgjOUiNuTmo2PpTs0wmtjFhSUUUCCkoopjClFJSigQtFFFIYUlBo7UCDFAopaAEooooGFFFFABQKKKAFPSkpRyDSUAFa3hzUPsl35Tn93LwfY1k0oOCCOCKYj0Wis7Qb4Xtiu4/vI+DWh70CD+dLmkpCcUybjvoaKb5gFFFguh7HAqLOTTpDTUFNEyd3Yco9KXpQBSmkNITNFLSUALRikFLQAUUmaKAFopM0oPFA0FFFHvQAUUUlAhe9FJmigYucUUgNL7UABzSCg0UwFFHWj8aSkAtAooFAAKDRzSUAFIaDRTEIaKBRjvTEAooooGHagetAGKBSA5vxZFiWKX1GKytLx9rXiuj8TQiSw3DqhrmtOO27SokaQOlzxxTS3FITzTCeeK5mdKHbuOtRO/qaGaoWPtSSKGynPJNJGMjmmtySKlReOasRA0O4mnJBgc1MqjNL9adybDdoHalVeemKQv1FKv4/WkNIXZ6ilwKU5xT41BPtSGh0Sdx0q6gAHSoYQBU+QO1S2UiORMg1RuI81oFuKrzDIOMUJgZbDDHHalUkVLLH1qLBBwRVEEobGKcD1qJT29KkHTkUhi5xS5PNNJ5ozQAhJxTGNKTjvUbtx1ppCZDO+FIFVDzUkrZNRfjW0UYyY0nimmlJptUQFJRRTAKKKKBhS0UtIQUUCigAxRR3pKAAUUUUAFFFFAwooFFABRRRQAooNJQaACiiigDR0G++x3q7j+7f5Wrsiw654PSvPBXV6Hem7tNjN88fH4VUdWZ1HZXNVpQKjMpbimKPXmnBM84rSyRz8zY0nmipRH9KKd0FmPJyc09BTF5qQDAqGaR1FFFFBOKksKSilxmgBKKOlFMAooHSjFAWCl9qSjHNIBaBQaKBhiijNAoAKSlpOtAC496KKTpQAtItL2+lHQUAFBo5xSUAFFFLQISiikNMA9qSlpKAD8aAciiigQYooopjAYpGOKRjimE5oSIbKesPixkz3FcjatsnRveun18lbI+9cqDhh7VMtzSnsdNu4z600/lTIH8yBGHQigkYOea5mjqiI5xUTHrSvnqKjJyaRoOUZapiMDioohg5qf+HkUCGqMcfrS4qOSUICSartdN2qrXEiwyj1o8xUIyRVRpmI4NRbs5yc/WhRGXzcJnrT0ukHcVm7hSGTHSjlC5srdoON1SC6X+9WGGb+6aNzg98+9JwC5tvcDGQahacMeeKyxNIvvTDdtnkHNCgJysahfdUbrn8Kqw3BfkirSPu+hpWsCYKKefWhRjilPQ0hoZjHNGaGOF96YzZ6daYAxyDVaZ+KlckDNVZWzVRIbIiRnNMPenNTWPFbIyYw02lpKZIUUUZoGFAooFACilApBS0hBRRRQAlFLSUALSUUUDCilopgJRRRSAKKKKAClHSkoFABRQaKAEq9pF39kvFYn5G4aqNApiavoegBRwRyCMinAYrL8OX32m08pj+8j4+orTHIq07mVkhePWijFFADsBTSggimuaZuI6UWuTexOKTOKjWTjmnBs/SlYakmOFLSdqU0igoPvR70GgYCik7GhTxQCYtFFFABRRR7UAGKKOlFAAelFBNGaADFBoooAMCk9aXpTc5pgLRiijNAgxS0g6Yo6UhhSGjNITTAKKQnmgn8aBAOOtLSGgUALTWOBQWx3qMnNNIlsGbNORC1JGpbnFTqMU27BGN9TF8TsEswPU1yhrp/Fjfuo19TXMGszZGvo826FoyeVq2wrEsZzDOD2PBraJyc9axmjWDI2B/GmbTkEipW6GmFag1Fj4NPkk2qeaiB/OorqQbOtNEtkMkm4nJqMuD0oiTzOasLCoHrWmwlqVlLHgDFOELseasYC9BTkBbmlctIZFagnDVcjtoQoG3JpijNTLxipbLSQFFVcADim/Z1fnFS5pQaTkMg+yJj3pps0x05q317UpH40uYhozzb7O1LGpzVx0yKh24ouTYRR6UrClBFNb680hkbHHSo3Y96kLc8VC7EA5poTI2bgjrVcmpJD36VCxHrWkUZSYwmmNTs8Zph9K0MxKSg0UxhQKKKAClpBS0AApaQUtIQUGiigYUlLSUCF6UlKaSgBaSlpM0DCiiigAooooAKBSUtABRR2oNABSUUUAXNJuzZ3iPn5Tw1dqpDAMDwRkV59XWeHL77Ra+S5y8Xr3FUmZyXU1eO9FAyaKsgGOTShMjIpByanVcCk3YIrmK5Qg0mcdKtYFRtEMcUKQOnbYjWQ9DTw/FMKleoppGadkybtE+eKTPFRqxFOVxSsUpXHZzS0gOaWkUKOlFFJ3pDFoopDQAZpRSCloBC0meaKSgBaKKTNAC9aQCkpaAA0g4pTSdKAA9aKKM8UAL0FMpScCmnrmmDF6UnvRnPSlz60CDNNZsChmAqIkk+1UkQ2LnNPRc01I8n6VMgAobHGIqjApwOTSE0LUGqOb8WSfPGnpXO1t+KXzeKM9BWIeBUoYd62tPl82AZ6jisWremTeVcbSeG4pSV0VHc1mAoIp1IOvFYG6IWXaD1qAwGU4zxV0rnNNSPB9KaYmiKO1CDinGOp6YTxim5DWhDtApQPSnEfnQBSHcAKkB569Kbtp6IakaYAkmpVXkGhF9amUevSkxiBR+VKOhpT0pCQVoAY1QnnOR0qYkE4pjDFCEyE56Coz165NSMCaicgc1RIx6gkepHb3qtI2Wqoolsa5yKhY1I7VGTWqRlJjC3WmnrTmNNpiEoopKYBRS0UAFLQKBSEKKKB70UAFFFGaACiiigYlFHNFAC0lFFAgooooGFFFFABRRRQACiig0AJRRRQAVc0m8NleJIPuk4I9qp0UxHoCsCoZTkMMiisTRNUQWflzNyhwCfSiqujOzN+IZqamRrgU+k2VBWQUUUUixCKa0YPTin0lFyWkyuyFaaBg1axTWjBq1IzdPsQKxHuKesnbpSNER0puPanoyNUTKaKh3EHinLLzyKVilIlpD0pA2RR60iriij60UA8UgAUdDSUHpQULR1pO1GcUCD60nSgjNJmmIUHNGeuKQ8Ug460APpM0Y45ooGB6UynZ4xSGkIOtNJxSFscVGTkmqSJbFJzxTkTPTpSIpJqZV2ihsIxvqKoAFOpvelBqDWwdaKQZo7GgDj/ABE27UG9qy6vaw26/lPXmqQpIaG0qkqwI7UlFMZ0FrKJYlb161IazdJmAJiPfkVokmsJKzNovQXr6E08AYqJTg81L1HtUlXGMPemmpCPxpnpQAg46mnqmTmkUDNTRrQUhEiz9akWLB6ZqSNRingc46VLYxgjNLtNPJpGOOtIEMPApMjp2oZuOlR9zxQgYpAzxTHxzmjdjrUcjd880xMazYB71BK3SnM/JqvI9UkS2RyHPeoG6H1p7sKiJrVIzY1jTSaVjTDmrRmxM02lJpKACiiimAUUCigBaUCkFLSEFFFFABRmj2ooAKSlNGaAEpaKKBiUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFJS0AJRRRQAUUUUwFBI6GikopAekjiiilpiCkzS0UAJRS0UAJRRRQAGmlQacKOlArELRHtzTCpB5qzSEA1SkS4IrAgUok9akaIHp1qNlK9qq6Zm4tEgcHvS9Kr805XI4pNDUu5LQRTVkDUufelYtCjoaKTNBPNIBaQcZo+tGaAA0CkooAWjpR2ooC4hpjMBSs2KiYgnNUkS3YC3FORc8mkRcnmpgu0YobFGNxQMUtJQag1WguaKT6UD60AL0FIx+Q/SjvTLg7YX9hQBxGoHddyn3qvUtz80zketRCkihKSlpKYEkEnlSqwPSttH3qGByCKwK0dPmJUoT0qJq6KizQUVMnSoUbvUyngVlY1uBpuO1OPNApDFVKlUYqMH8qUSc8kUmVcnU4p+7iq2+gy+9SMmZ+aYzZqEy+9N8w9zTsBKXpjPUJkwfams4ppEtkjSDnmoXfjrTHf0qF3P400hNjmk61Xkehn5ODURfP0rRIzbBmpuaGbjFJngVSJYh59qYTmnnvUZqiApKKOlMYlFFFACigUClFACigUCjFIQCiiigYUUUUAJRQaXrQIKKKKACkoooGFFAooAKKKKYBRRSUgFooooAKSlpKACiiimAUUUUAek0UtFAhKWkpaACiikBpDCjvmiimIOn0opD6UCkAtJR0ozzQMKQ4NLSZouKwx4waiaMrVjtzQTTUmS4JlXHrxShyM1M0YaomjI6CrTuQ4tAH7U/OahIwOlKDjoaLCTJsUnamCT2pwORSsVcXiikFKDSAUU1jgGhmwKjJzTSE2IxLUKmcZ6U5FyalAAobsCjcRQB0peeaAKOak0sJ2opc0lABjFL1pO1FABUN8dttIfapz0qpqrbLKQ9sUgOLkPzk+pplOJ5PvTO9AwpKWimMSnxSGNwwplFAGzBKHGc1ajfK4xWJazbDtzxWpBICMZrJqxomWcnHNLu44qPP5Umc/WoLTJC+BTS1Rlj1JpCQPbNKw7kgf3pNxqEt2NIJPfNOwXJHbn3pu7io2kNJvzTsJyJd9MZs96jZ+OTUZfAoSFcez4qJn5wKazVG7dqpIlsV2qMtSFuabk1ViLi5yaceaanWlPWqEIaYaeTimGmIBSUtJQMWgUUUAApw60lHSkIXrSjpSUtACUUfWigApKU0maAFpKKPagANLQKTtQAtJS0hpjCiiikAUUUlAC0lFFMBaSiigBaSiigAooooAKKKKAPSaKKKBBS0gooAKWkopALSZpKKAA0lL3pvtQA6k+lHalFIYnail60lAAffpRx70UYoASgDmlJopiGlQeoqNovSpsUlO4nG5XKkc03BqweRgimNH6GqUiHEYHPQ807cCKjYFaOlVoTqOJyT6UqJu60RrmpguKlsqMRAuB7Uhp1IRUGlhKDR1o70AGSeOlFJ3paAEFApcYPrRmgBKz9dbbYvjvWh3rK8RvtsyPWhgcoelNNPamd6Bijmk6cUCjFMApKWg0AJVq3uCpANVaKTVwNmOfeM9KeZOOelZMU7KeTVlZsjrWbiWmWy/NNL8Gq/mdcUhf1pWKuTF896Y0nFRFx6U3fmnYTZJvpN3PWo91ML+lOwrkrPTWk4qIvTNxp2JuSs9Rls03NANVYVxaSkpVGTQBIvApPanZ4xTN1AhKQ0ppKYwpKWkoAKXrRQOKAFFLSCl4pCAUUDiigAo6UZzRigANFBpKAFoopKAFpKPxooAKKWkoAKKKKBgaKKKAE7UUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFMD0miiigQUUUh570gFpM0naigYvSkzRijHFAgzmk6Gl70hHNAC5o4FGKP6UhhmijAozTEGDzR296M0A9aBgRRR170lAhaSjNLmgBM0h9KKKADAI/+tSBR6Up44op3CwClz7UYpPekAUHpijNBoAaaTvS80nHrQAUZzmj6UlMQueKO9J0+lHWgLgKxfE7EW6j1NbQ/OsDxS3+rXNIEc+etN70400daBh3paSgUxi0YoopCExSU6kIpjEpVYr0pKKAJPMNKJM96iopWAm38U3fzUeaKLBceX600mikosAUtJRTAUUlFFABT0GaZUgGBQAfrTTzSk0hpAJR1opKYBRRRQAopaQUtABS8CgUUhBR2o+lFAAKKKO1ABRSUUAFLg0hpaAEopaSgYUUUUCCiiigYUlLSUALSUUUAFFFFMAooooAKKKKACiiigD0miko7UhBmkzQaMcUALSYoH1o96QwxzxQfzoo7UAFA5BoH50nSmIBR1PvR2pfpQAn1ooOaKACiigUAAFFH0ozQAg60tFFABmkHJ5ooIoAWkpetIaACiigUAFJ0FL2pD9aAG+9FLSUxBikxQeBRmgAoo4pOlAADXOeJzmZBXRj865fxG2bzHoKQ0ZJNNpx603vTGBpKWkoAUUUlFAC0Z5oooADikopaAEoopaAEooooAWkoooAKKKKACiiigBVGTUhpqDvSmkAmfWm0tJTASiiigAopaBQACloFA4pCF5o7UCigA5+lHaj60UAFHQUlLQAmKWkzRQMKWkpaAEooFFAgo70UUDCiiigAooooEJRRRQMKKKKYBRRRQAUUUUAFFFFAHpHakB9aQc8Gl74pAH1NGOKOvSkWkAucUdvakpaBCY4pQaSlFMBCaXFITRQAUUUc0ALijH50nH0ooAM8UCjmgmgAoHHNGaB0oAKKT6UD60ALSdaDRz6UAKKQkYozSGgBaM+1IOtL9KAFpvTvS0UANNJS9OtJmgAPTNJ9aKWmIb16UZxSk+1B6UAIK5LXWzfN7cV1ueK47V23Xjj0pMaKR/Om0p4zQKYxKSl6mkoAKKKKAFoFJRQAUUtJQAUtFJQAtJRRQAUUUUAFFFFABRRSqOaAHjgUmaUmm0hBmm0ppKYwooooAKXtRRQAtKKSikIUUdaBx0pORQAtHSiigYGikooAWkFHWjtQIKKKKAAUd6M0UDCiiigApKWigAopKWgQlFFFAwooooAKKKKYBRRRQAUUUUgPRh1paQig0CClHFIKXvx2pAGPxoopM85oAWjFHvRn0oGJR79qRuaUZ6GmIUUHI6UgoHQ0AHaj2oFFACj60hoo+lAAelGKKKACg0UUAJ0oGKXvSUAL60mOaMUlABjtSjpxSCjpQAGgGl7Uh4FACGmmnHmm8UwA0EcUtITQITmjNLjvSHFILCN9044ri9QObqQnnmuylO2Ns+lcVdHM7n3pDRBQKKKYCUlOpKYxKKKKAClpKKACiiigBaSiigAooooAKKKKACiiigAp68CmjrUnSkA00lKabmgANJS0UwEooooAWlpKWgAHSlFIKKQhR1NFAooABSdO9L2pMZoAWijFHWgYnQ0UUUCClpM0CgAooooAKKXFJQMKKKKACiikoEFFFFAwooooAKKKKYBRRRQAUUUUAej4yaKSjmkIKAeKBRigAHv3paQZoxQAd6KMk0dqACl60lBoAKOn1o7UAUABNKOO9JR1FABRnrR9aKACjrSUooAM0maO/FL0oASjNHSjjFABSClpoIzQA7FHejNGe9AB7UhpaSgBDSGlPFJQAlFL70mc80wCikJ9KKAIrlsQP9K4mY5kc+prs79sW0h9jXFucsfrSBDKBQfeimAUlL1pKBiUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAOQdzTiaQDAozSAKbS0hoEJRRRTGFLSUtABS0gpaQgpcUlFACiigUUAFFFHagBKKKKACiiigAoFFFABRRRQAUUUUDEpaKSgBaSlpKACiiimAUUUUAFFFFABRRSUALRRRQB6NR2zRSgCkIRaOaOMH1ooAOe9HSigGgAFBx3oxRQAEj0oBxSUuOKADoKBSUtAAOAaKKSgANApaSgBaSig9aACigdKKAEo7+1Lmkx1zQAtIFHWgUuaAE9qWkpRzQMMU2l75pKBCE0lKfrR9aAA9KbilzRnigQgoo9aTpTGVdVbFm/PauONdZrTYsnrkiaQIaRRQaKBiUUtIaYCUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUqjJpKcvHNADjTaXFJSEJSUtJTGFFFLQAlKKSloAWgYoo7UhBRRSigA6UUUlACjpQOlJRyaACiiigAo6dKKKADrRRRQMKM8UUduKBBiiiigAoopKYwooopAFFFFMAooooAKKKKACiiigAooooA9G5o5HWjnFJn1pCF780fyo780CgAzjtQKSl7cUAFFFFABRR2oGTQADvRR7daQHigAopTSUAAFKelJijtQAD2paSjNAAaB1oox3oAKTIpcUhoAUd6Qc9KWg9KAEFGaOoo/nQAUEcUZ4pDQAmaTOaWkoABScjNL2pMUAHajPrR0pO9MRna+QLM84rlDXT+I/8Aj0xnmuYNIaGmiiigBKKU8UlAxKKKKYBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFP6CkUUueKQAaaaWkzQAUlLSUwCiiigBaWkFLQACl4pKDSEL0pKWigYlL0oooEJ+NFFFABmiiigA7UUUUAFFFAoAKKBRQAUUUUxhSUUUhBRRRQMKKKKACiiimAUUUUAFJS0UAFFFFAHo3bFBGO9FHQUhBgUUCjNAC/Wk9qBRQACg8Gk4pR70AFHakzil4FACd6DRS54oASj6UZx1pelACUvQUnWigA+tHtRQKAFFJRxRQAH86DRSZoAKWkzjtS5oGJ9KWk96U9M0AJ+FIRSmkNAhMUlL9aSgAIpDS96KAEpBS5/KmscAnsKAMDxJPuYR1h9qu6tN5t0/oOlUT9aAENFFFABSGlpKYxKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoopR1oAcvSgUUlIQGkpabQMKKKKYC0lFFACilpBS0AA+tLSUo70hCZox70UUAHajFHWgUDCijNAoAKKM0ZoEGKKKKAD6UUCgUxhRRRSEFFFFAwpKKKBBRRRTGFFFFABRRRQAUUUUAFJS0lAC0UlFAHo4/lRSUUhC496KTNL3oATvilxijmj2oAQUUUDrQAUo4BpKBQAUD60dqBQAe1FHWjNAB2oo6UlADqSjPWk5oAMUp9qSloAD0pCKXvSGgYUD60DmkFAhf0oo6dDRn2oAO1NPTrS0h6UAJ1opM46Uuc/WmK4gFJnilFJnOKQBVbUZxDbsc81YLDGa57xDd5YRqfrTGmZEjl2ZvU1HS9qQ0gGmlpKWmMSilpKAEooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACnKKbTxwKADFJQaSkIKSiimMKKKKAClooFAC0UUlIQo5oFBoHNAwpe1IDRQIWko6UZoABQKKKAA0YoooAP5UcCigUAFFFBoAKKKQ0wFpKKKQwooooAKKKKBBRRRTAKKKKBhRRRQAUUUlAC0UUUAeij9aO/FLxScZ4pCAUGijAoAOaKBxmigAzRR04ooAPpRn8KKQdKAFzjiigc4pMUgAniilpB6UAHvijtQOlApgL1pBR16UdqAFyKTFHbpSigBKQ9Kd+FNxigBQaMYFAooADij8KKSgBDSHgGlpp5BoQmQsxz16UgY0hHNJ2rSxlfUmDZ+tNd+KjJ44ozn8KVg5iO5l8qJmJxgVyl3KZpWbJP1rZ1y52p5YPJrBb2qWaRQU3vS9qTNIoSlpDS0xhSGiigBKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBVGaceaBwKSkIKQ0tJTASiiigYUUUUALRSUtACigUlKOaQgoHFFAoAKOKD0ooAKKBRQAUlLRQAUlLSUAFLSUtAwopKKBC0lFFAxaSiimAUUUUgCiiigAooopgFFFFABSUtJQAUtJRQAtFFFAHo2KKAcdKSkIKUc0nagUAGKPbFA5oFABQOKTvRQAufWikozQAvekzS9RSduBmgAPIopT2pB+tAByKPrS0goAO1GeKKB05oAMUUfhR+FIYZNBOaOopM0xCjrR9aTrmlFACUdKDSdaAA/WmnpTjTWOBjNAFdzzRnrStyeTTema0Rg0HvTJHCqSacc/jVDVrgRQEZwTxQ9gSuYmoT+dOT2HFVSacTmmHrUG4ppKWg0gG0tJS0xiUUUUgCkoopgFFFFABRRRQAUUUUAFKKBSigBe1JRRSEJRRSUxhRRRQAUUUtABS0UdqQAKDR3ooEFFFFABRRRQAlLRRQAUGigUDEpaQ0tACUUUCgQtFJRQMWkFFFMAooopAFFFFABRRRTAKKKKACkpaSgBaKKSgAooooAKKKKAPRh3oFHfNFIQetFFJQAp+gooo9qAEpe3SkpaAE7dKBzxQKKADpRijv1pelAB2pAADRmigYtJ64o9qKQBnik7Gj8KMe1MQZpf1opDQMMY6UUf1oxQIBR/OjpR1+tACdT1ooozQAh96jkPBp5PtUEp3HHQU4kSY3g0GkAIFAPrWhmIzYBzxiuc1e482baDwK2NSnEMBJPNc0zb2LHvUSZpCPUaabSmkqTQU0lLSGgQlLTadTGJRRRQAlFFFABRRRQAUUUUAFKKSloAKXtSCloASiiikIKSlpKYwooooAWiiigApRSUtIAooooEFAoooAKO1FFABijFFFAwFJS0lAhaSlpKAClpKKBhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUwCiiigAoopKAFpKKKACiiigAooooA9GoHWik7UhC55IpOMUo5oHvQAc0lHeigAooopDCjpRRmgAzwaKQZpfxoAB0oo7UD680AGPSijqOtHtTAM9sUf55oFJnIpCF+lGaQ0dqYBig0d6M0AFJmk69aaz46U0hXHH3ozxiodxpCx9adieYe7YzUPfNKW4ppppWIbuB/WkLbVJJ6U4cCqOp3IgiODzTYkrmVrF15smwHgVnDpTpGLMSe9NPArM3QhpB1ooFAC0lLSGgBO9FJS0xhRRRQAlFFFABRRRQAUUUooAKKKKAFFBoFJSAKKKKYCUUUUAFFFFAC0UCigAoopcUhBRQKKADtSUUUAFLRiigAoopKACigUUAFFFFAwooooAKKKKYBRRRQAUUUUAFFFFIAooopgFJS0UAFJRRQAUUUUAFFFFABRRRQB6KP5UUtJ+lIQfjRnNA44oNAB0ozR1ooGIBS0hOcUvakIO1FHbmjPpTGFBPtSfrRnjpSAM5/GgAUgpRn0piDpRn2pDSjk+9ACUufaig0AA9qOlJ0zQaADNFFITQACopMjmpR1pCOuRTRLVyuD60Zp7pjOKYM4xVGdrASKbntSg4zSH2pkjZHCKWPauc1S68+XA6CtLV7ry49o6msFjmpkzWCsNNIxpaQmpNBKBRQKACkpTSUCEpaSlpjCiikoAKKKKACiiigApaKKAEpRSUooAWkozRSEFFFJTGFFFFABS0lLQAUUUUgCiiigBaSiigApaSloEFFJRQAtJRRQMKKKKBBRRRQMKKKKYBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFJS0lAC0lLSUAFFFFABRRRQAUUUUAei0A0eoopCDmg9OlAopDCiig0xBwKPrR1HSlpAJRkflSGgUAApaTHWgcg5oAPXNJ04paAKYCDjpSj1oNFACfpRjilpO1AB1ozQOlGKACigijA/GgBMZNFHQ0v4UANI7YqGRcHFT8Go5BlTTTJaIDwaZNII0LE4xTycfSsfWbsY8tTz7VTZlGOpnXtwZ5S2cgVV9aUmkqDoQYpppxppoASlFJSigApKWkoASloFFMApKWkoAKKKKAClpKWgApKKWgBKd2pAKKACiiigApKKKACiiigApaKKACiiigAoopRSAKSiigQUUUUAFKKSigYUUUUAFFFFABRRRTAKKKKQBRRRQAUUUUwCiiigAooooAKKSigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPRRznmignsKKQg7UdaKTPpSGL2pDRmjPNABzQKM8UCmIDzQKOtAIHFIYZpB1pTQKYgI/KgdKKTHpQAvWkx60d6DzQAoNIaMUYoACfajNAFFAADmij1pPWgAo7UAUUDEIpGFLSGgTKV3KIkZulctcy+bKzVsa9LtAUHrWCxyabZMVYSlpKUUixCabSmkoAKUUlLQAlFBopgAooFFABRRSUAFFFFABS0lFAC0lFFACijNFFABSUtJQAUUUUAFFFLQAUUCigAoFFFIAooooAOtFFFAC0lFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFMAooooAKKKSgApaSigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigD0T+dHI/Gkpc8UhB+FIMUoFIKAFzmjv60UlABSjikxzzzR0HtQIXPFJmjIPWjFAwoNAFBOODQAd6Q464pcflRj0oAKQYJozR7UAFLnig0cZ5oAO1JSmjNACZ/SlpMigGgApM9qCelGaAD6UyRtqk+lOJ96palOIrdiD2oEc7qs3m3Lc5A4FUafI25ifXmmUDCjtRQaBiUlFFAAKWkFLQAlJS0lMBRRRRQAUlLSUAFFFFABS0lLQAUCkpRQAUUUlABRRRQAUUUUAFLSUtABRRRQAUUUUgCiiigAooooAKKKKACiiimAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABSUtFABSUtJQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAeicelGaMcUme3pSELmgUmTS8mgBCaOc0uOKTGKADOKCTRxij8aACgGl60ZxQAgHrRS5pM9aAFHrSd6KB1oAKDSHg4zS0AGOKKKTrQAHpR2zQRSY96EBG7EUwOR9aklGKh9qtIyk7DxL7UGT2zUZ4pOlOwuYcZGNYuvXBwEzxWuzYH0rmdVlMlwecgVLKhqymaKSipNQoNKKSmAlFFFAAKWkooAKSlpKAFooooAKSiigAooooAKWikoAKWgUUAFFJRQAUUUUAFFFFABS0lLQACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigApKWkoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA9ExxSYPWjOKKQrhnriikJ4qNnx0NCQm7EnGaM1X3NuyOKliYNTsJSuSUZxSdulHfpxSKFooHWigAx7ijrRSDrQAtFFH8qAEo9qASaKAQoBIpKOlH0FAC0lHvRjNADSODVcjGasOcCoGIJqokTGkU3OKUnNJ3qzIgvH2QMa5aZy7sTW/rUuy3I7mudJqHua01oFFFKKk0ENJSmkoAKKKKYBRRRSAKSlpKYC0lLRQAlFFFABRRRQAUUUUALRRSUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFLQAUUUUAFFFFIAooopgFFFFABRRSUALRRRQAUUUUAFFFJQAtJS0lAC0lFFABRRS0AJRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHoP40ZwMVBvI70m8+uarlMeYld8cVF1oyTyTQKaQm7gBmpIh27VGDz7CpIuD7UmONiXGe9A5FFA6c1BqLz2pOnvQaOKAAUvr/Sk4x9aMigA/rQTnimucVD5hzTsTzWLFHtTI2yPenZzSY0xfejNJQeKBgOtGfzopCcA80BcikamZxSsSSabgY61okYyeolKqk0LyakJ2RnnHFJscY3Od8QSgyhBjiserepy+bdMc5AqpUGqFFLSCg9KBiUUUUwCiiigAooooAKKKKACkoooAKKKKACiiigAooooAWkoooAKKKKACiiigAooooAWikooAWiiigAooooAKSlooAKKSigBaKSigBaKKSgAooooAWiikoAKKKWgBKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDtwcmlHqKTjOaXp71ocwHoeaAOKM0YyM0AIDk805Tg0frScCkCLIOR70vTPNRQt1qSosbp3QD3paQHml5wfWkMD0pM5FGaTIIpoTI5cE9ajFLIeaaOuKtGLY+Nipz29Kl80Gq+fajP4UrXGpWLO8etJuqv260Akd8UcpXOWfwprHiohIQOeaGkyuKXKDkNY8mmsT9KXrzSZ4qzO4+Md6h1OYQ2zNnkjrU8Z4rI8Q3GECA9eorORrDY592LMSe9JRQKRoOHSkNKabQAUUUUwCiiigAoopKAClpKKACiiigAooooAKKKKAClpKKACiiigAooooAKKKKACiiigBaSiigApaSigBaKSigBaKKSgBaSiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA//Z" alt="" height="154" width="151"></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:34.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;; color:red" lang="FA">فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><font color="#000066"><b><span style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA">فرهنگ را معمولا با تعاریف متعددی معرفی می نمایند ولی میتوان به معنایی متفاوت، تلاشهای مردم برای رفع نیازها و تقابل با عوامل طبیعی تعریف نمود که به دو گونه عمده ی فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی شناخته میشود. فرهنگ مادى به مجموعه</span></b><b><span style="font-size: 15.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">ٔ</span></b><b><span style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA"> پدیده‌هائى گفته می شود مانند هر آنچه ملموس و محسوس است از جمله :&nbsp; ...</span></b></font><b><span dir="LTR" style="font-size:15.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Traffic&quot;"></span></b></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2014-02-12T22:31:09+01:00 g-farhadi.ir غزل فرهادی گردشگری http://g-farhadi.ir/post/31 <p dir="RTL" style="text-align:center;background:white;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#CC0000"><span class="apple-style-span"><b><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Yekan&quot;;" lang="FA">حیدر مردانه - کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی</span></b></span></font><span dir="LTR" style="color:#993300"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:26.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#1F497D; mso-themecolor:text2" lang="FA">گردشگری فراتر از صنعت</span></b></p><br><div align="justify"><img src="http://news.freezones.ir/Portals/0/News/1_Gardeshgari.jpg" alt="" align="right" border="0" height="283" hspace="15" vspace="0" width="279"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">امروزه زمان بهره برداری <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>از فرصت‌های تجاری ارزشمند در زمینه ههای مختلف به ویژه گردشگری است. احتمال می رود گردش مالی صنعت گردشگری جهان بزودی از گردش مالی بخش صنعت بیشتر خواهد شد <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و در چند سال آینده به ارقام بالا و قابل توجهی خواهد رسید. </span></b></div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">در این میان، دستیابی کشورهایی که جاذبه‌های گردشگریشان وسیعتر است ، به یک درصد ارزش گردش مالی این صنعت، سالانه درآمدی</span></b><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA"></span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA"> </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"></span></b></p> <b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA"></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"></span></b> text/html 2014-02-12T22:24:53+01:00 g-farhadi.ir غزل فرهادی من و سنجاقک http://g-farhadi.ir/post/29 <a href="http://man-sanjaghak.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/web_photo/449/1345270.jpg?8429" alt="" align="right" border="2" height="250" hspace="15" vspace="5" width="210"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد <br></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b> و تو هر روز سحر می نشینی لب حوض <br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>تا بیاید از راه <br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>از خم پیچک نیلوفرها <br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b> روی موهای سرت بنشیند <br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>یا که از قطره آب کف دستت بخورد <br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>گاه یک سنجاقک ، همه معنی یک زندگی است ...</b></font></p> <xml><w:latentstyles deflockedstate="false" defunhidewhenused="true" defsemihidden="true" defqformat="false" defpriority="99" latentstylecount="267"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Normal"><w:lsdexception locked="false" priority="9" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="heading 1"><w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 2"><w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 3"><w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 4"><w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 5"><w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 6"><w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 7"><w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 8"><w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 9"><w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 1"><w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 2"><w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 3"><w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 4"><w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 5"><w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 6"><w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 7"><w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 8"><w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 9"><w:lsdexception locked="false" priority="35" qformat="true" name="caption"><w:lsdexception locked="false" priority="10" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Title"><w:lsdexception locked="false" priority="1" name="Default Paragraph Font"><w:lsdexception locked="false" priority="11" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Subtitle"><w:lsdexception locked="false" priority="22" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Strong"><w:lsdexception locked="false" priority="20" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Emphasis"><w:lsdexception locked="false" priority="59" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Table Grid"><w:lsdexception locked="false" unhidewhenused="false" name="Placeholder Text"><w:lsdexception locked="false" priority="1" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="No Spacing"><w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading"><w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List"><w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid"><w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1"><w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2"><w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1"><w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2"><w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1"><w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2"><w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3"><w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List"><w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading"><w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List"><w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid"><w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 1"><w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 1"><w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 1"><w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 1"><w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 1"><w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 1"><w:lsdexception locked="false" unhidewhenused="false" name="Revision"><w:lsdexception locked="false" priority="34" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="List Paragraph"><w:lsdexception locked="false" priority="29" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Quote"><w:lsdexception locked="false" priority="30" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Intense Quote"><w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 1"><w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 1"><w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 1"><w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 1"><w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 1"><w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 1"><w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 1"><w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 1"><w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 2"><w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 2"><w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 2"><w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 2"><w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 2"><w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 2"><w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 2"><w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 2"><w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 2"><w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 2"><w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 2"><w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 2"><w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 2"><w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 2"><w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 3"><w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 3"><w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 3"><w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 3"><w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 3"><w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 3"><w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 3"><w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 3"><w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 3"><w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 3"><w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 3"><w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 3"><w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 3"><w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 3"><w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 4"><w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 4"><w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 4"><w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 4"><w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 4"><w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 4"><w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 4"><w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 4"><w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 4"><w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 4"><w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 4"><w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 4"><w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 4"><w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 4"><w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 5"><w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 5"><w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 5"><w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 5"><w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 5"><w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 5"><w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 5"><w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 5"><w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 5"><w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 5"><w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 5"><w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 5"><w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 5"><w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 5"><w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 6"><w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 6"><w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 6"><w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 6"><w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 6"><w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 6"><w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 6"><w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 6"><w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 6"><w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 6"><w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 6"><w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 6"><w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 6"><w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 6"><w:lsdexception locked="false" priority="19" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Subtle Emphasis"><w:lsdexception locked="false" priority="21" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Intense Emphasis"><w:lsdexception locked="false" priority="31" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Subtle Reference"><w:lsdexception locked="false" priority="32" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Intense Reference"><w:lsdexception locked="false" priority="33" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Book Title"><w:lsdexception locked="false" priority="37" name="Bibliography"></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:latentstyles></xml></a><a href="http://man-sanjaghak.mihanblog.com/" target="" title=""><!--[endif] </a--></a> text/html 2014-02-12T20:42:18+01:00 g-farhadi.ir حیدر مردانه کاریـــــکاتــــور http://g-farhadi.ir/post/27 <div align="center"><a href="http://www.g-farhadi.ir/extrapage/6" target="" title=""><img src="http://picfa.net/gallery/347/picfa.net.JPG" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font color="#FF9900" size="6"><b>کاریکاتورهای جدید</b></font><br><font color="#660000">برای مشاهده کلیک کنید</font></a></div> text/html 2014-01-21T17:15:02+01:00 g-farhadi.ir غزل فرهادی زیرساخت های شهرنشینی http://g-farhadi.ir/post/20 <p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 28px; font-family: IranNastaliq, serif; font-size: 19pt;" lang="FA">غزل فرهادی&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه طلوع بیداری</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 28px; font-family: IranNastaliq, serif; font-size: 19pt;" lang="FA"><br></span></p><p dir="RTL" style="margin: 1em 0cm; text-align: center;" align="right"><img src="http://77.104.65.1/Media/images/1389/02/17/100874534000.jpg" alt="" align="right" border="0" height="168" hspace="0" vspace="0" width="285"></p><p dir="RTL" style="margin: 1em 0cm; text-align: center;" align="center"><b><span style="color: red; font-family: 'B Titr'; font-size: 23pt;" lang="AR-SA">شهــــــــــر نیازمند <br></span></b></p><p dir="RTL" style="margin: 1em 0cm; text-align: center;" align="center"><b><span style="color: red; font-family: 'B Titr'; font-size: 23pt;" lang="AR-SA">عمران ، فرهنگ و&nbsp;&nbsp;زیرساخت <br></span></b></p><p dir="RTL" style="margin: 1em 0cm; text-align: center;" align="center"><b><span style="color: red; font-family: 'B Titr'; font-size: 23pt;" lang="AR-SA">برای شهرنشینی</span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p dir="RTL" style="margin: 1em 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: 'B Yekan'; font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p><p dir="RTL" style="margin: 1em 0cm; text-align: justify;"><b><span style="font-family: 'B Yekan'; font-size: 14pt;" lang="AR-SA">امروزه پیدایش و توسعه شهرنشینی به گونه ایست که رشد جمعیت شهری بر توسعه پیشی گرفته و مسایل گسترده ای را در شهر پدید آورده است از این روی باید برنامه های مختلفی را طراحی و در نظر گرفت .</span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p dir="RTL" style="margin: 1em 0cm; text-align: justify;"><b><span style="color: rgb(23, 54, 93); font-family: 'B Yekan'; font-size: 14pt;" lang="AR-SA">این برنامه ها از نوع فرهنگی و اجتماعی است به این معنی که حقوق شهروندی در بخش های گوناگون کشور لحاظ و برنامه ریزی کالبدی هم آهنگ با مفهوم و حقوق شهروندی در بخش های مختلف پیاده شود.</span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p dir="RTL" style="margin: 1em 0cm; text-align: justify;"><b><span style="color: rgb(79, 98, 40); font-family: 'B Yekan'; font-size: 14pt;" lang="AR-SA">تقویت احساس شهروندی و مشارکت مردم می تواند به عنوان یکی از راه کارهای اساسی در حل مشکلات شهرهای بزرگ نقش عمده را بازی کند و آموزش از دیگر مقوله ها در این بخش است&nbsp;</span></b><b><span style="color: rgb(79, 98, 40); font-family: 'B Yekan'; font-size: 14pt;" lang="FA">آموزش و توانمند سازی شهروندان برای ارتقای دانش ، تقویت مهارت ها،كسب عادت های صحیح زندگی اجتماعی و بروز رفتار های مطلوب شهروندی بویژه در راه بهره گیری مناسب از امكانات شهری از جملۀ مهم ترین ضرورت دستگاههای تولید فرهنگ در كلان شهرها می باشد&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="color: rgb(79, 98, 40); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14pt;">.</span></b></p> text/html 2014-01-06T17:13:12+01:00 g-farhadi.ir حیدر مردانه نیازهای مادی و معنوی و فرهنگ http://g-farhadi.ir/post/19 <p dir="RTL" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(153, 51, 0);" align="center"><font class="text4"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'B Yekan';"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><font class="Apple-style-span" color="#003300">حیدر مردانه - کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی</font></span></b></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(153, 51, 0);" align="center"><b><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;B Titr&quot;;" lang="FA">توسعه فرهنگ با رویکرد مطالعه</span></b></p><p dir="RTL" style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(153, 51, 0);" align="center"><b><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;B Titr&quot;;" lang="FA">پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی مردم</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;B Yekan&quot;;" lang="FA">&nbsp;</span><img style="width: 349px; height: 128px;" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQzJAG5VJE3HNGdFN8trvOb4yXLhNYzHwQuZizzsdO7QSWx_QbWRA" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;B Yekan&quot;;" lang="FA">همانگونه که معرف جوامع بشری در ابعاد گوناگون و گستره ، فرهنگ و هویت فرهنگی یک جامعه است ، توسعه فرهنگی نیز منجر به خود باوری در آن جامعه می گردد که ا<span style="color: rgb(34, 34, 34); background: none repeat scroll 0% 0% white;">ین موضوع خود برای ساختار مناسبتر ، شکل گیری و هویت فرهنگی جامعه تاثیر شایانی خواهد داشت</span></span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(34, 34, 34); background: none repeat scroll 0% 0% white;">.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;B Yekan&quot;; color: rgb(34, 34, 34); background: none repeat scroll 0% 0% white;" lang="FA">جامعه با ارتقاء و توسعه فرهنگی ، با دیدگاه ارج نهادن به ارزش های ملی و همچنین محلی ، می تواند از طریق برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی که مطالعه یکی از آنهاست ، به نیازهای </span><span style="font-family: &quot;B Yekan&quot;;" lang="FA">اقوام و ملل خود<span style="color: rgb(34, 34, 34); background: none repeat scroll 0% 0% white;"> ، خواه معنوی و یا مادی پاسخ دهد .</span></span><span class="apple-converted-space"><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(34, 34, 34); background: none repeat scroll 0% 0% white;">&nbsp;</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;B Yekan&quot;;" lang="FA">در جوامع امروزی که دانش علمی مردم روز به روز در حال افزایش است ، برای توسعه و ارتقاء فرهنگ همگام با پیشرفت علمی و دانش ، علاوه بر اقدامات شایسته ای که تا کنون انجام گرفته است ، باید از سوی دست اندرکارن و مسئولین ملی و همچنین مدیران محلی ، بویژه در شهرهای کلان و مادر شهرها ، تمهیداتی نوین و متناسب با فضای کنونی جامعه اندیشیده شود .</span></p><br> text/html 2014-01-06T04:48:28+01:00 g-farhadi.ir محسن پور اسماعیل میراث فرهنگی گنجینه جاودانه فرهنگ و هویت/لزوم تسهیل در اجرای طرح جامع گردشگری البرز http://g-farhadi.ir/post/16 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="right"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_photo/380/1137510.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="15" vspace="5"><font size="2"><b>محسن پوراسماعیل کارشناس مدیریت فرهنگی</b></font><br><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA">هفته گردشگری بهانه ای است تا با نگرشی ویژه به زیرساخت های امر گردشگری در استان تازه تاسیس البرز و پتانسیل های آن بپردازیم،ظرفیت هایی که شاید تاکنون به درستی به آن پرداخته نشده و در صورت شکوفایی بستر مناسبی برای رونق صنعت گردشگری در این استان خواهد بود</span><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;" lang="FA">.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA">استان البرز در بخش گردشگری پتانسیل های بالایی دارد اما این نقاط قوت در نوع خود بالقوه باقی مانده و نیازمند نگرشی صحیح است.<br> </span><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA"> هم اکنون</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA">نبود مراکز اقامتی جوابگوی جمعیت گردشگران نیست و حمایت از طرحهای گردشگری در این استان</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA">نیز باید</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA">افزایش یابد.<br> <br> جذب سرمایه گذاران در زمینه گردشگری و اجرای طرحهای سرمایه گذاری نیازمند تسهیل اجرای طرح جامع گردشگری است که باید مسئولان این استان</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA">به این امر توجه ویژه ای داشته باشند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><img style="width: 182px; height: 154px;" src="http://rahilariyanmehr.com/Portals/0/Pictures/628/2013_11_2_23_5_3_457.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA">تمام مسئولان استان البرز برای بالندگی این استان در این زمینه باید متحد شوند و زیر ساختهای گردشگری را در این استان به وجود بیاورند.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA">تعمق در مسئله گردشگری ، زندگی انسان ها را دگرگون خواهد کرد و بازدید از میراث فرهنگی که از گذشتگان برای ما بر جا مانده است می تواند راه و مسیر زندگی آینده را ترسیم کند.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA">انسان ها می توانند با بهره گیری از نعمتهای خدادادی در طول زندگی آثار ماندگاری از خود به یادگار بگذارند که این تأثیرات در شکوفایی قابلیت های گردشگری و رونق گرفتن صنعت توریسم می تواند امری فرهنگ ساز باشد.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA">افزایش امکانات اقامتگاهی به رشد و توسعه گردشگری در این استان کمک می کند ضمن اینکه تحقق این امر موجب افزایش آمار اشتغالزایی نیز می شود و مسئولان می توانند به کمک آن برای تعداد قابل توجهی از افراد در زمینه های اقامتی صنعت توریسم اشتغال ایجاد کنند.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA">همچنین تححقق امر یاد شده موجب افزایش</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA"> حضور گردشگران خارجی در استان البرز می شود و به موازات امر یاد شده مسئولان می توانند میزان گردشگر داخلی که قرار است از استان البرز بازدید کنند را نیز افزایش دهند.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA">پس لازم است به همان میزان که جنبه های صنعتی استان البرز معرفی می شود</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA"> جنبه های دیگر این استان نیز معرفی شود تا همه افراد از وجود قابلیتهای مختلف در این استان مطلع شوند.<br> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;" lang="FA"><br> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA">به هر روی شهرستان کرج دارای حدودا 110 اثر تاریخی،گردشگری است که این مهم ظرفیت عظیمی در بخش گردشگری و جذب توریست است.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2014-01-06T04:45:38+01:00 g-farhadi.ir محسن پور اسماعیل هنر هفتم خاستگاه اعتلای فرهنگ یک جامعه/"سینما" غریب نماند http://g-farhadi.ir/post/14 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><img src="http://bornanews.ir/Image/News/2011/10/80004_634532414585050149_m.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA">سینما دستاوردی بشری است که در جهت اعتلای فرهنگ و تمدن یک جامعه می کوشد.بی شک سینما یک نیاز اساسی است که در هر جامعه مدرن می بایست وجود داشته باشد تا از طریق آن انتقال فرهنگ ها،آداب و رسوم و تصویری از تاریخ گذشته به جوامع گوناگون وبرای نسل های مختلف برای مردم یک شهر یا کشور صورت گیرد</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;"><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA">سینما دستاوردی بشری است که در جهت اعتلای فرهنگ و تمدن یک جامعه می کوشد</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;"><span dir="LTR"></span>.</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA">لازم است سینما در یک شهر وجود داشته باشد تا در زمان اوقات فراغت، شهروندان از آن به نحو احسنت استفاده کنند</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;"><span dir="LTR"></span>.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"> </span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA">به جرأت می توان گفت سینما رسانه ای است که پایه گذار احساسات رو به رشد بشری بوده و در بقای فرهنگ و تمدن جامعه بسیار تأثیر گذار که هدف آن بنیان نهادن صحیح ساختمان اندیشه و فکر انسان بوده است.</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA">از آنجایی که سینما به عنوان هفتمین هنر شناخته شده است،شاید بتوان گفت که شش هنر(ادبیات،موسیقی،معماری،نقاشی،مجسمه سازی و تئاتر)را در برگرفته و نقش تکمیل کننده تری را در زندگی شهروندان یک جامعه دارد.</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA">استان البرز با توجه به دارا بودن استعدادهای فراوان هنری و پتانسیل های موجود در هنر کشور و تعداد زیادی شهر،شهرستان و شهرک و برخورداری از بافتی ناهمگون و قالب فرهنگی متنوع بالطبع نیازمند مراکز فرهنگی و هنری مناسب می باشد و این در حالیست که تنها 4 سینما در این استان وجود دارد.</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA">در استان البرز که مردم تا حدی سالن سینما را به فراموشی سپرده اند و از آن فاصله گرفته اند،نیاز است در گسترش این سرمایه فرهنگی و اجتماعی بیشتر بکوشیم تا مکانهای تفریحی بیشتری در خدمت شهروندان قرار دهیم تا آنها بتوانند در اوقات فراغت حق انتخاب بیشتری برای زمان تفریح خود داشته باشند.</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA">متولیان امر فرهنگ سازی در استان البرز و مدیران ارشد شهر می بایست بسترهای لازم را برای این عرصه فراهم آورند،زیرا هنر در جهت تعالی روان و عاطفه انسان ها گام برمی دارد،همچنین هنر سینما نیز از سوی مخاطبان مورد بی مهری قرار گرفته که نیازمند توجه بیشتر مسئولان و مردم می باشد</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;"><span dir="LTR"></span>.</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA">از جمله علل تأثیر گذار در این مقوله کمبود سینما ،فضای نا مناسب داخل سینما،کمبود امکانات سینماها و یا خرید</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;"><span dir="LTR"></span> CD&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA">و</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;">DVD </span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA">فیلم به اصطلاح پرده ای یا شبکه خانگی و دانلود از اینترنت...که از طریق مخاطبان صورت می گیرد سازندگان و فعالان عرصه سینما را بسیار اذیت کرده و آنان را در تهیه فیلم های با کیفیت بالا دلسرد می کند و در بسیاری شهرها و سالن های سینما را به تعطیلی می کشاند</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;"><span dir="LTR"></span>.</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; color: black;" lang="FA">امید می رود تعامل و همکاری مسئولین و مردم بنواند این هنر تعالی بخش را از انزوا خارج کرده و به آن رونق بیشتری ببخشد</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;"><span dir="LTR"></span>.</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2014-01-06T04:40:50+01:00 g-farhadi.ir محسن پور اسماعیل برنامه ریزی اوقات فراغت معرف فرهنگ و میزان توسعه جامعه است http://g-farhadi.ir/post/13 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal;"><img style="width: 217px; height: 161px;" src="http://pamnews.ir/File/File/1406" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">در كشور ما اوقات فراغت جوانان و نوجوانان خارج از اوقاتی كه صرف رفتن مدرسه،انجام تكالیف مربوط به مدرسه،كارهای خانه و یا اجرای دستورات اولیای منزل و&nbsp;یا كار اقتصادی است كه باید برای پر كردن اوقات فراغت برنامه ریزی شود. این ایام می تواند در شكوفایی استعدادها نقش مهمی داشته باشد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">همچنین اگر بر جوانان و نوجوانان نظارت نشود این ایام می تواند به عنوان تهدید جدی تلقی شود زیرا بسیاری از مشكلات و ناهنجاری ها از سوی برخی جوانان و نوجوانان در ایام تعطیل و زمان بیكاری آنها صورت می گیرد و این نشان دهنده اهمیت ویژه این دوران است كه توجه و برنامه ریزی خاصی را می طلبد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">بنابراین اگر طرح و نقشه زندگی و كار جوانان و نوجوانان با برنامه هایی كه برای اوقات فراغت خود تنظیم می كنند مغایرت داشته باشد و یا تفریحات و فعالیتهای فراغتی آنها با هنجارهای فرهنگی جامعه در تضاد باشد اوقات فراغت به یك آسیب اجتماعی بدل خواهد شد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">هر كاری كه غیر از كار و حرفه روزانه فرد،به اختیار او در ساعت های فراغت انجام شود اعم از تفریح یا انجام كاری سخت و عقب افتاده بخشی از گذراندن اوقات فراغت محسوب می شود زیرا برخلاف كار روزانه هیچ اجباری برای آن ندارد و می تواند زمان آن را تغییر دهد.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><br> </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">لحظه های فراغت برای جوانان می تواند هم سازنده و مفید و هم مخرب و ویرانگر باشد به عبارتی نداشتن هدف و بی برنامگی سبب پیدایش فراغت های بیمارگونه و انواع انحرافات و بزهكاری در جامعه می شود.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">بی توجهی والدین به نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان،در تابستان سبب می شود كه در اغلب مناطق شهری به ویژه كلانشهرها،خیابانگردی و رفتن به پاركها و بازدید از مجموعه های تفریحی یكی از راههای گذراندن اوقات فراغت باشد.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">با توجه به ویژگیهای فرا محلی می توان انتظار داشت كه هر لحظه سیل عظیمی از نیروهای آزاد شده جوانان و نوجوانان كه به فعالیتهای جمعی و گروهی تمایل دارند.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">هیجانات انباشته آنان تخلیه شود و در زمینه بروز هر گونه حادثه،فعالیت مهارنشدنی را فراهم آورند.اوقات فراغت در طول سال وجود دارد از این رو خانواده ها باید بیاموزند كه چگونه از آن استفاده كنند.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">برخی از جوانان و نوجوانان بیشتر اوقات فراغت خود را در خانه می گذرانند به خاطر همین كمتر می توان بر رفتار آنها در خانه نظارت كرد.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">انواع بازی كامپیوتری نیز جوانان و نوجوانان را منزوی كرده و حتی سبب چاقی و بیماریهای روحی و روانی شده است.براساس یافته های پژوهشگران جوانان و نوجوانانی كه اوقات فراغت مفید و مطلوبی دارند از لحاظ اقتصادی بازده مطلوب تری دارند و عمر بیشتری می كنند.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">چگونگی گذران اوقات فراغت بر ابعاد زندگی اجتماعی،فرهنگی و حتی سیاسی جوانان اثر می گذارد همچنین اوقات فراغت مطلوب به افزایش سطح شعور و آگاهی و تبادل افكار منجر می شود و بینش جوانان و نوجوانان را به زندگی و آینده تقویت می كند.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">در بسیاری از كشورهای دنیا،برنامه ریزی برای اوقات فراغت اولویت دارد و مختص به فصل خاصی از سال هم نیست اما در كشور ما،كمی به فصل تابستان مانده همه به فكر اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و برنامه ریزی برای آنها می افتند كه این یكی از ضعف های مدیریتی و برنامه ریزی در كشورمان می باشد.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span></p> <span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">در مجموع برنامه ریزی مسئولان برای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان باید نخست احساس رضایت و شادی آنها را به همراه داشته باشد و سپس با آموزش و برنامه های فرهنگی،علمی و پرورشی جوانان و نوجوانان را به سمت زندگی متعال سوق دهد.</span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"> </span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2013-12-28T06:04:52+01:00 g-farhadi.ir غزل فرهادی آسیب شناسی http://g-farhadi.ir/post/11 <p class="MsoNormalCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align:center; line-height:normal" align="center"><b><span style="font-size:26.0pt;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">غزل فرهادی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:center; line-height:normal" align="center"><b><span style="font-size:26.0pt;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه طلوع بیداری<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><b><span style="font-size:31.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;B Titr&quot;;color:#FFC000;mso-style-textfill-type:gradient;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shadetype: linear;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-angle:16200000; mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-fscaled:no;mso-style-textfill-fill-gradientfill-stoplist: &quot;0 \#A07400 -1 100000 shade=30000 satm=115000\,50000 \#E6A900 -1 100000 shade=67500 satm=115000\,100000 \#FFCA00 -1 100000 shade=100000 satm=115000&quot;" lang="FA">آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی شهر ها<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 150%; "><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal; "><img src="http://old.ido.ir/myhtml/news/1391/m04/139104182911.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA">فرهنگ </span></b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Traffic&quot;"><span style="font-family: 'B Traffic'; color: windowtext; " lang="FA"><b>مجموعه</b></span></span><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA"> ای</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:17.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Traffic&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:17.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA">است پیچیده‌ از</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:17.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Traffic&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; <span dir="RTL" style="font-family: 'B Traffic'; color: windowtext; " lang="FA">دانش‌ها</span></span></b><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;"> <span lang="FA">،</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:17.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Traffic&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span dir="RTL" style="font-family: 'B Traffic'; color: windowtext; " lang="FA">باورها</span></span></b><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA">،</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:17.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Traffic&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span dir="RTL" style="font-family: 'B Traffic'; color: windowtext; " lang="FA">هنرها</span></span></b><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;"> <span lang="FA">،</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:17.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Traffic&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span dir="RTL" style="font-family: 'B Traffic'; color: windowtext; " lang="FA">قوانین</span></span></b><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;"> <span lang="FA">،</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:17.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Traffic&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span dir="RTL" style="font-family: 'B Traffic'; color: windowtext; " lang="FA">اخلاقیات</span></span></b><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;"> <span lang="FA">،</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:17.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Traffic&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span dir="RTL" style="font-family: 'B Traffic'; color: windowtext; " lang="FA">عادات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;B Traffic&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">و ... و هرچه که فرد به عنوان عضوی از</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:17.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Traffic&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span dir="RTL" style="font-family: 'B Traffic'; color: windowtext; " lang="FA">جامعه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA">از جامعه ی خویش فرا می‌گیرد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:17.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Traffic&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> از این رو فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در جوامع مختلف بشری و شهرها که مدیران و گردانندگان آن امروزه اصلی ترین برنامه ریزی ها را برای این حوزه اندیشه می کنند ، از مسائل و مسالح سازنده ی زیربنایی فکری و ساختاری است .<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA">اندیشه ی مدیران برای تعالی فرهنگ و فعالیتهای اجتماعی در شهرها در عصر حاضر ، درعرصه های گوناگون به چشم می خورد همچون احداث‌ خانه‌های‌ فرهنگ‌ و فرهنگسراها، كتابخانه‌، مراكز ورزشی‌، كمك‌ به‌ بهسازی‌ مدارس‌ و مساجد، اجرای‌ طرح‌های‌ متعدد فرهنگی‌ با مشاركت‌ نهادها ، انجام فعالیتهای اجرایی و آموزشی فرهنگی و ... که بستر سازی مناسب و افق روشنی‌ از ماموریت</span></b><b><span style="font-size:17.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA">های فرهنگی‌ و مجموعاً برای ارائه ، اشاعه ، ارتقاء و ترویج فرهنگ است که طراحی‌ و توسط متولیان امر در راستای مدیریت شهرها در جریان است‌ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA">در این میان بدلیل وجود برخی مسائل بحرانی موثر بر جوامع در شهر ها مخصوصا شهرهای کلان کشورمان در ابعاد گوناگون‌</span></b><b><span style="font-size: 17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA">بویژه در عرصه‌های‌ اجتماعی‌ چالش‌های‌ گوناگونی‌ را در انجام‌ فعالیت‌ها داشته‌ است‌ كه‌ بعضاً زمان آمادگی‌ جهت‌ شناخت ، تحلیل‌ و</span></b><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA"> یافتن راه حل‌</span></b><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA">مسایل </span></b><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA">و معضلات‌ نیست و با توجه به اینکه انجام‌ فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی‌ بدون تفکر ، برنامه ریزی و آگاهی ،‌ معمولاً آسیب‌ رسان بوده و این دست برنامه ها تاثیر منفی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>نیز خواهد بود .<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA">با اشاره به برخی موضوعات کلیدی و محوری مدیریت شهری در راستای فرهنگی مانند :<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA">توجه فرهنگی‌ بعنوان‌ اصلی ترین مسئله‌ در اقدامات‌ مدیران شهر‌</span></b><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:17.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Traffic&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA">تبلیغات‌</span></b><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA">و اطلاع‌ رسانی‌ </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:17.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Traffic&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA">موسسات مردم نهاد‌ و مسائل پرامون </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:17.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Traffic&quot;">NGO</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ها</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:17.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Traffic&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA">وظایف فرهنگی گردانندگان شهر ،‌مراسم‌ و مناسبات‌ </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:17.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Traffic&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA">پتانسیلهای انسانی و چالش‌های‌ پیش رو در منابع‌ انسانی‌ </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:17.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Traffic&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA">چالش‌های‌ پیش رو در منابع‌ مالی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:17.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Traffic&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA">حدود فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ مدیریت شهری<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA">به نظر بنده یکی از موضوعات مهم و حائز اهمیت در مهندسی فرهنگی و فعالیتهای اجتماعی پرداختن به آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی در شهر ها<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>است ، از آنجا که اهداف آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی و ... برای شناسایی ، تشخیص و ترمیم است با این راهکار به راه حل های مناسبی در فرایند مسائل و مشکلات پیش روی مربوط به فعالیتهای مذکور می توان دست یافت که وجود مرکز مطالعات و ارائه دستاوردها و نتایج پژوهشهای این مرکز پشتیبان موثری است بر روند آسیب شناسی در حوزه های مختلف علمی و فرهنگی .<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA">در پایان باعنایت به تجاربی که تا کنون در مسیر فرهنگی کسب نموده ام حوزه فعالیتعای فرهنگی و اجتماعی را یکی از حساس ترین و دشوارترین و در عین حال یکی از شیرین ترین و عرفانی ترین حوزه ها می دانم که احساس لزوم توجه ویژه مدیران و اختصاص منابع مالی مناسب جهت اقدامات فرهنگی مشهود است . <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA">امیدوارم چکیده مطالب عنوان شده در زمینه فرهنگی و بویژه ضرورت آسیب شناسی مورد توجه خوانندگان محترم قرار گرفته باشد .<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span style="font-size:17.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Traffic&quot;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> text/html 2013-12-28T04:26:50+01:00 g-farhadi.ir غزل فرهادی مشارکت عمومی http://g-farhadi.ir/post/7 <div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 21pt; font-family: IranNastaliq, serif; color: rgb(192, 0, 0); " lang="FA">غزل فرهادی</span></b><b><span style="font-size: 21pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(192, 0, 0); " lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 21pt; font-family: IranNastaliq, serif; color: rgb(192, 0, 0); " lang="FA">-</span></b><b><span style="font-size: 21pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(192, 0, 0); " lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 21pt; font-family: IranNastaliq, serif; color: rgb(192, 0, 0); " lang="FA">مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه طلوع بیداری</span></b></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; " align="center"><b><span style="font-size: 28pt; line-height: 42px; font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="FA">مشارکت عمومی بستر توسعه جامعه شهری<o:p></o:p></span></b></p><div><b><span style="font-size: 28pt; line-height: 42px; font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); " lang="FA"><br></span></b></div></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.watan-afg.com/index.172.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; " align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(192, 0, 0); "><o:p></o:p></span></b></p> <div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#00B050; mso-style-textfill-type:gradient;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shadetype: linear;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-angle:8100000; mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-fscaled:no;mso-style-textfill-fill-gradientfill-stoplist: &quot;0 \#006D2A -1 100000 shade=30000 satm=115000\,50000 \#009E41 -1 100000 shade=67500 satm=115000\,100000 \#00BD4F -1 100000 shade=100000 satm=115000&quot;" lang="FA">حضور مردم در شهرهای بزرگ همراه با شهروندان بومی از اقشار و اقوام مختلف بشکل گسترده و فراوان مسائلی را در بر خواهد داشت و به این جهت موضوعاتی اندیشه می شود که در سرفصلهای مختلف به آن پرداخته شده است ، در این بخش به موضوع مشارکت عمومی و مردمی در راستای رشد جوامع شهری می پردازیم .<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-style-textfill-type:gradient;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shadetype: linear;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-angle:8100000; mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-fscaled:no;mso-style-textfill-fill-gradientfill-stoplist: &quot;0 \#006D2A -1 100000 shade=30000 satm=115000\,50000 \#009E41 -1 100000 shade=67500 satm=115000\,100000 \#00BD4F -1 100000 shade=100000 satm=115000&quot;" lang="FA">توسعه شهری توسط یک مدیریت یکدست و مشارکتی در گستره عمومی محقق می شود زیرا مشاهده گردیده که همواره بخش دولتی در اکثر جوامع با محدودیت هایی مواجه است.</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; color:#00B050;mso-style-textfill-type:gradient;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shadetype: linear;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-angle:8100000; mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-fscaled:no;mso-style-textfill-fill-gradientfill-stoplist: &quot;0 \#006D2A -1 100000 shade=30000 satm=115000\,50000 \#009E41 -1 100000 shade=67500 satm=115000\,100000 \#00BD4F -1 100000 shade=100000 satm=115000&quot;" lang="FA"> ا</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050; mso-style-textfill-type:gradient;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shadetype: linear;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-angle:8100000; mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-fscaled:no;mso-style-textfill-fill-gradientfill-stoplist: &quot;0 \#006D2A -1 100000 shade=30000 satm=115000\,50000 \#009E41 -1 100000 shade=67500 satm=115000\,100000 \#00BD4F -1 100000 shade=100000 satm=115000&quot;" lang="FA">یجاد نگرش مثبت به مشاركت اجتماعی و جلب اعتماد عمومی مردم نسبت به مسئولین و در سطحی دیگر ایجاد اعتماد و سهیم کردن عامه فعال جامعه به مسئولیت ها و تصمیم گیری هادر برخی امور شهری </span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#00B050;mso-style-textfill-type:gradient; mso-style-textfill-fill-gradientfill-shadetype:linear;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-angle: 8100000;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-fscaled:no; mso-style-textfill-fill-gradientfill-stoplist:&quot;0 \#006D2A -1 100000 shade=30000 satm=115000\,50000 \#009E41 -1 100000 shade=67500 satm=115000\,100000 \#00BD4F -1 100000 shade=100000 satm=115000&quot;" lang="FA">و همچنین </span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050; mso-style-textfill-type:gradient;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shadetype: linear;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-angle:8100000; mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-fscaled:no;mso-style-textfill-fill-gradientfill-stoplist: &quot;0 \#006D2A -1 100000 shade=30000 satm=115000\,50000 \#009E41 -1 100000 shade=67500 satm=115000\,100000 \#00BD4F -1 100000 shade=100000 satm=115000&quot;" lang="FA">فرهنگ سازی و بسترسازی مناسب برای مشارکت کل جامعه در ساخت محیط زندگی یکی از مهمترین راهکارهای توسعه شهر محسوب می شود</span></b><b><span style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#00B050;mso-style-textfill-type: gradient;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shadetype:linear;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-angle: 8100000;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-fscaled:no; mso-style-textfill-fill-gradientfill-stoplist:&quot;0 \#006D2A -1 100000 shade=30000 satm=115000\,50000 \#009E41 -1 100000 shade=67500 satm=115000\,100000 \#00BD4F -1 100000 shade=100000 satm=115000&quot;" lang="FA"> .<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#00B050; mso-style-textfill-type:gradient;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shadetype: linear;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-angle:8100000; mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-fscaled:no;mso-style-textfill-fill-gradientfill-stoplist: &quot;0 \#006D2A -1 100000 shade=30000 satm=115000\,50000 \#009E41 -1 100000 shade=67500 satm=115000\,100000 \#00BD4F -1 100000 shade=100000 satm=115000&quot;" lang="FA">در این راستا می توان در غالب محله محوری در شهر ها به ترغیب عموم به مشارکت هایی از قبیل داشتن طرحهای فنی و اقتصادی ، مدیریت خلاق در برنامه های فرهنگی و تربیتی ، رسانه و اطلاع رسانی ، و مخصوصا در طرحهای زیر ساختی پرداخته شود و برای تحقق این موضوع باید برنامه ریزی و سیاستهای خاصی از سوی مدیران ارشد شهر و حتی جوامع بزرگتر لحاظ گردد که از مهمترین آنها این است که برای نفع مردم مشارکتها ملموس بوده یا ضرورت آن به نحوه شایسته ای اطلاع رسانی گردد <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و در این میان ضرورت کارشنایی دقیق و فنی در شناسایی موضوع حائز اهمیت برای مشارکت ، بسیار مهم است .</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-style-textfill-type: gradient;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shadetype:linear;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-angle: 8100000;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-fscaled:no; mso-style-textfill-fill-gradientfill-stoplist:&quot;0 \#006D2A -1 100000 shade=30000 satm=115000\,50000 \#009E41 -1 100000 shade=67500 satm=115000\,100000 \#00BD4F -1 100000 shade=100000 satm=115000&quot;" lang="FA"> دست اندر کاران</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;; color:#00B050;mso-style-textfill-type:gradient;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shadetype: linear;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-angle:8100000; mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-fscaled:no;mso-style-textfill-fill-gradientfill-stoplist: &quot;0 \#006D2A -1 100000 shade=30000 satm=115000\,50000 \#009E41 -1 100000 shade=67500 satm=115000\,100000 \#00BD4F -1 100000 shade=100000 satm=115000&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-style-textfill-type:gradient;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shadetype: linear;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-angle:8100000; mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-fscaled:no;mso-style-textfill-fill-gradientfill-stoplist: &quot;0 \#006D2A -1 100000 shade=30000 satm=115000\,50000 \#009E41 -1 100000 shade=67500 satm=115000\,100000 \#00BD4F -1 100000 shade=100000 satm=115000&quot;" lang="FA">باید بکوشند با نگاهی کلی گرایانه و توسعه گر برنامه ریزی شده به جذب و جلب تمامی مشارکت های ممکن و آزادسازی پتانسیل های موجود و خلق توانایی ها بپردازند.</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; color:#00B050;mso-style-textfill-type:gradient;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shadetype: linear;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-angle:8100000; mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-fscaled:no;mso-style-textfill-fill-gradientfill-stoplist: &quot;0 \#006D2A -1 100000 shade=30000 satm=115000\,50000 \#009E41 -1 100000 shade=67500 satm=115000\,100000 \#00BD4F -1 100000 shade=100000 satm=115000&quot;" lang="FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#00B050; mso-style-textfill-type:gradient;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shadetype: linear;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-angle:8100000; mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-fscaled:no;mso-style-textfill-fill-gradientfill-stoplist: &quot;0 \#006D2A -1 100000 shade=30000 satm=115000\,50000 \#009E41 -1 100000 shade=67500 satm=115000\,100000 \#00BD4F -1 100000 shade=100000 satm=115000&quot;" lang="FA">فرهنگ سازی از سنین خردسالی در راستای طرحهای زیر ساختی ، استفاده از سازمانها و نهادهای غیر دولتی ( </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#00B050;mso-style-textfill-type:gradient; mso-style-textfill-fill-gradientfill-shadetype:linear;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-angle: 8100000;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-fscaled:no; mso-style-textfill-fill-gradientfill-stoplist:&quot;0 \#006D2A -1 100000 shade=30000 satm=115000\,50000 \#009E41 -1 100000 shade=67500 satm=115000\,100000 \#00BD4F -1 100000 shade=100000 satm=115000&quot;">NGO</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#00B050;mso-style-textfill-type: gradient;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shadetype:linear;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-angle: 8100000;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-fscaled:no; mso-style-textfill-fill-gradientfill-stoplist:&quot;0 \#006D2A -1 100000 shade=30000 satm=115000\,50000 \#009E41 -1 100000 shade=67500 satm=115000\,100000 \#00BD4F -1 100000 shade=100000 satm=115000&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ) ایجاد انگیزه و روحیه در اقشار مختلف با استفاده از ابزار های گوناگون رسانه ای و همچنین فیلم و کتاب ، تشویق و معرفی عمومی ، اختصاص پاداشهای مالی به طرحهای برگزیده و ایده آل برنامه ریزی و طراحی علمی و کارشناسی مناسب توسعه شهری و... راهکارهای دیگری برای جلب میزان مشارکت عمومی میباشند .<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-style-textfill-type:gradient;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shadetype: linear;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-angle:8100000; mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-fscaled:no;mso-style-textfill-fill-gradientfill-stoplist: &quot;0 \#006D2A -1 100000 shade=30000 satm=115000\,50000 \#009E41 -1 100000 shade=67500 satm=115000\,100000 \#00BD4F -1 100000 shade=100000 satm=115000&quot;" lang="FA">در مسیر سیاست گذاری های اهداف کلی مشارکت باید شهروندان در تصمیم گیری ها بصورت مستقیم یا غیر مستقیم نقش داشته باشند.</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#00B050; mso-style-textfill-type:gradient;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shadetype: linear;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-angle:8100000; mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-fscaled:no;mso-style-textfill-fill-gradientfill-stoplist: &quot;0 \#006D2A -1 100000 shade=30000 satm=115000\,50000 \#009E41 -1 100000 shade=67500 satm=115000\,100000 \#00BD4F -1 100000 shade=100000 satm=115000&quot;" lang="FA"> </span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050; mso-style-textfill-type:gradient;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shadetype: linear;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-angle:8100000; mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-fscaled:no;mso-style-textfill-fill-gradientfill-stoplist: &quot;0 \#006D2A -1 100000 shade=30000 satm=115000\,50000 \#009E41 -1 100000 shade=67500 satm=115000\,100000 \#00BD4F -1 100000 shade=100000 satm=115000&quot;" lang="FA">زیرا اعتقاد برین است ، افرادی که در مسیر برنامه ریزی زندگی می کنند یا بهتر اینکه در راهبری جامعه به اندازه خود در بخشهای گوناگون یاد شده مشارکت دارند از دانش بیشتری در راستای امور مربوط به خود و جامعه <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>نسبت به افرادی که فقط تحت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>تأثیر تصمیمات قرار می گیرند<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>برخوردارند و این خود یکی از راههای غیر مستقیم در توسعه کلان شهری است <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-style-textfill-type:gradient;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shadetype: linear;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-angle:8100000; mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-fscaled:no;mso-style-textfill-fill-gradientfill-stoplist: &quot;0 \#006D2A -1 100000 shade=30000 satm=115000\,50000 \#009E41 -1 100000 shade=67500 satm=115000\,100000 \#00BD4F -1 100000 shade=100000 satm=115000&quot;" lang="FA">نقش رسانه و ابزارههای گرافیکی و ... بسیار مهم و ضروری است و مطلبد مسئولین برای مهیا و بستر سازی وجود مقتدرانه رسانه ها با همفکری منتقدین و صاحب نظران اقدامات اساسی و سازنده انجام دهند . همچنین در کلانشهری همچون البرز با توجه به ملموس بودن رسانه های مکتوب و مطبوعات در مسائل خاص شهر ، باید توجهات بیشتری برای رشد و گستردگی آن برای استفاده بیشتر و مشارکت عمومی گردد .<o:p></o:p></span></b></p></div>رسانه های مکتوب و مطبوعات در مسائل خاص شهر ، باید توجهات بیشتری برای رشد و گستردگی آن برای استفاد