تبلیغات
غزل فرهادی - مطالب هفته اول دی 1392
غزل فرهادی
مقالات ، یادداشت ، تحلیلها ، اطلاعات عمومی ، www.G-Farhadi.ir

نفر
تاریخ : شنبه 7 دی 1392

غزل فرهادی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه طلوع بیداری

آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی شهر ها

 

 

فرهنگ مجموعه ای است پیچیده‌ از  دانش‌ها ، باورها، هنرها ، قوانین ، اخلاقیات ، عادات  و ... و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعه ی خویش فرا می‌گیرد. از این رو فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در جوامع مختلف بشری و شهرها که مدیران و گردانندگان آن امروزه اصلی ترین برنامه ریزی ها را برای این حوزه اندیشه می کنند ، از مسائل و مسالح سازنده ی زیربنایی فکری و ساختاری است .

اندیشه ی مدیران برای تعالی فرهنگ و فعالیتهای اجتماعی در شهرها در عصر حاضر ، درعرصه های گوناگون به چشم می خورد همچون احداث‌ خانه‌های‌ فرهنگ‌ و فرهنگسراها، كتابخانه‌، مراكز ورزشی‌، كمك‌ به‌ بهسازی‌ مدارس‌ و مساجد، اجرای‌ طرح‌های‌ متعدد فرهنگی‌ با مشاركت‌ نهادها ، انجام فعالیتهای اجرایی و آموزشی فرهنگی و ... که بستر سازی مناسب و افق روشنی‌ از ماموریت های فرهنگی‌ و مجموعاً برای ارائه ، اشاعه ، ارتقاء و ترویج فرهنگ است که طراحی‌ و توسط متولیان امر در راستای مدیریت شهرها در جریان است‌  .

در این میان بدلیل وجود برخی مسائل بحرانی موثر بر جوامع در شهر ها مخصوصا شهرهای کلان کشورمان در ابعاد گوناگون‌ بویژه در عرصه‌های‌ اجتماعی‌ چالش‌های‌ گوناگونی‌ را در انجام‌ فعالیت‌ها داشته‌ است‌ كه‌ بعضاً زمان آمادگی‌ جهت‌ شناخت ، تحلیل‌ و  یافتن راه حل‌ مسایل  و معضلات‌ نیست و با توجه به اینکه انجام‌ فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی‌ بدون تفکر ، برنامه ریزی و آگاهی ،‌ معمولاً آسیب‌ رسان بوده و این دست برنامه ها تاثیر منفی  نیز خواهد بود .

با اشاره به برخی موضوعات کلیدی و محوری مدیریت شهری در راستای فرهنگی مانند :

توجه فرهنگی‌ بعنوان‌ اصلی ترین مسئله‌ در اقدامات‌ مدیران شهر‌ 

تبلیغات‌ و اطلاع‌ رسانی‌

موسسات مردم نهاد‌ و مسائل پرامون NGO ها

وظایف فرهنگی گردانندگان شهر ،‌مراسم‌ و مناسبات‌

پتانسیلهای انسانی و چالش‌های‌ پیش رو در منابع‌ انسانی‌

چالش‌های‌ پیش رو در منابع‌ مالی

حدود فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ مدیریت شهری

به نظر بنده یکی از موضوعات مهم و حائز اهمیت در مهندسی فرهنگی و فعالیتهای اجتماعی پرداختن به آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی در شهر ها  است ، از آنجا که اهداف آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی و ... برای شناسایی ، تشخیص و ترمیم است با این راهکار به راه حل های مناسبی در فرایند مسائل و مشکلات پیش روی مربوط به فعالیتهای مذکور می توان دست یافت که وجود مرکز مطالعات و ارائه دستاوردها و نتایج پژوهشهای این مرکز پشتیبان موثری است بر روند آسیب شناسی در حوزه های مختلف علمی و فرهنگی .

در پایان باعنایت به تجاربی که تا کنون در مسیر فرهنگی کسب نموده ام حوزه فعالیتعای فرهنگی و اجتماعی را یکی از حساس ترین و دشوارترین و در عین حال یکی از شیرین ترین و عرفانی ترین حوزه ها می دانم که احساس لزوم توجه ویژه مدیران و اختصاص منابع مالی مناسب جهت اقدامات فرهنگی مشهود است .

امیدوارم چکیده مطالب عنوان شده در زمینه فرهنگی و بویژه ضرورت آسیب شناسی مورد توجه خوانندگان محترم قرار گرفته باشد .

 ارسال توسط غزل فرهادی
نفر
تاریخ : شنبه 7 دی 1392
غزل فرهادی  -  مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه طلوع بیداری

مشارکت عمومی بستر توسعه جامعه شهری


حضور مردم در شهرهای بزرگ همراه با شهروندان بومی از اقشار و اقوام مختلف بشکل گسترده و فراوان مسائلی را در بر خواهد داشت و به این جهت موضوعاتی اندیشه می شود که در سرفصلهای مختلف به آن پرداخته شده است ، در این بخش به موضوع مشارکت عمومی و مردمی در راستای رشد جوامع شهری می پردازیم .

توسعه شهری توسط یک مدیریت یکدست و مشارکتی در گستره عمومی محقق می شود زیرا مشاهده گردیده که همواره بخش دولتی در اکثر جوامع با محدودیت هایی مواجه است. ایجاد نگرش مثبت به مشاركت اجتماعی و جلب اعتماد عمومی مردم نسبت به مسئولین و در سطحی دیگر ایجاد اعتماد و سهیم کردن عامه فعال جامعه به مسئولیت ها و تصمیم گیری هادر برخی امور شهری و همچنین فرهنگ سازی و بسترسازی مناسب برای مشارکت کل جامعه در ساخت محیط زندگی یکی از مهمترین راهکارهای توسعه شهر محسوب می شود .

در این راستا می توان در غالب محله محوری در شهر ها به ترغیب عموم به مشارکت هایی از قبیل داشتن طرحهای فنی و اقتصادی ، مدیریت خلاق در برنامه های فرهنگی و تربیتی ، رسانه و اطلاع رسانی ، و مخصوصا در طرحهای زیر ساختی پرداخته شود و برای تحقق این موضوع باید برنامه ریزی و سیاستهای خاصی از سوی مدیران ارشد شهر و حتی جوامع بزرگتر لحاظ گردد که از مهمترین آنها این است که برای نفع مردم مشارکتها ملموس بوده یا ضرورت آن به نحوه شایسته ای اطلاع رسانی گردد  و در این میان ضرورت کارشنایی دقیق و فنی در شناسایی موضوع حائز اهمیت برای مشارکت ، بسیار مهم است . دست اندر کاران باید بکوشند با نگاهی کلی گرایانه و توسعه گر برنامه ریزی شده به جذب و جلب تمامی مشارکت های ممکن و آزادسازی پتانسیل های موجود و خلق توانایی ها بپردازند.

فرهنگ سازی از سنین خردسالی در راستای طرحهای زیر ساختی ، استفاده از سازمانها و نهادهای غیر دولتی ( NGO ) ایجاد انگیزه و روحیه در اقشار مختلف با استفاده از ابزار های گوناگون رسانه ای و همچنین فیلم و کتاب ، تشویق و معرفی عمومی ، اختصاص پاداشهای مالی به طرحهای برگزیده و ایده آل برنامه ریزی و طراحی علمی و کارشناسی مناسب توسعه شهری و... راهکارهای دیگری برای جلب میزان مشارکت عمومی میباشند .

در مسیر سیاست گذاری های اهداف کلی مشارکت باید شهروندان در تصمیم گیری ها بصورت مستقیم یا غیر مستقیم نقش داشته باشند. زیرا اعتقاد برین است ، افرادی که در مسیر برنامه ریزی زندگی می کنند یا بهتر اینکه در راهبری جامعه به اندازه خود در بخشهای گوناگون یاد شده مشارکت دارند از دانش بیشتری در راستای امور مربوط به خود و جامعه  نسبت به افرادی که فقط تحت  تأثیر تصمیمات قرار می گیرند  برخوردارند و این خود یکی از راههای غیر مستقیم در توسعه کلان شهری است

نقش رسانه و ابزارههای گرافیکی و ... بسیار مهم و ضروری است و مطلبد مسئولین برای مهیا و بستر سازی وجود مقتدرانه رسانه ها با همفکری منتقدین و صاحب نظران اقدامات اساسی و سازنده انجام دهند . همچنین در کلانشهری همچون البرز با توجه به ملموس بودن رسانه های مکتوب و مطبوعات در مسائل خاص شهر ، باید توجهات بیشتری برای رشد و گستردگی آن برای استفاده بیشتر و مشارکت عمومی گردد .

رسانه های مکتوب و مطبوعات در مسائل خاص شهر ، باید توجهات بیشتری برای رشد و گستردگی آن برای استفاد

ارسال توسط غزل فرهادی
نفر
تاریخ : شنبه 7 دی 1392


فرهادی  -     مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه طلوع بیداری

نیاز مندی به توسعه فرهنگ و نقش مطبوعات درتوسعه


نظر به  مطالعات و تحقیقاتی که بنده و دوستان صاحب نظر در موضوع توسعه در بخشها و بسترهای گوناگون انجام گرفته که کوشه ای از آن رادر پی ملاحضه می نمائید .

 بر خلاف گذشته که توسعه ، صرفاً جنبه اقتصادی داشت و کشورها در جهت دستیابی به توسعه ، به تقویت اقتصاد خویش می پرداختند  امروزه فرهنگ یکی از مؤلفه های مهم و اساسی در توسعه هر کشوری می باشد . شکست کشورهایی که صرفاً معیارهای اقتصادی را در برنامه ریزی خود در دستیابی به توسعه گنجانده بودند آغاز معیار توسعه فرهنگی را در پی آورد و موجب از دست رفتن مفهوم یک بعدی توسعه شد .

اکنون مشخص شده است که مبنای هرنوع توسعه ، توسعه فرهنگی است و از آنجا که دغدغه اصلی دولت ها رسیدن به توسعه همه جانبه است و از آن جائیکه مبنای این توسعه انسان ( موجودی فرهنگی ) می باشد ، زیربنای توسعه حقیقی و پایدار توسعه فرهنگی می خواهد و لازم است تلاش و کوشش فراوان شود که در ارتقاء سطح فرهنگ جامعه کوشا بوده و تلاش مضاعف به کار بندیم .

با عنایت به اینکه فرهنگ  ، عاملی است که با زمان ، جغرافیا ، تاریخ ، مذهب ، طبقه اجتماعی ، نژاد ، شهرنشینی ، روستانشینی ، ملیت و مقولات بسیار دیگری درهم می آمیزد. توسعه فرهنگ در بخشهای مختلف حائز اهمیت است  که می توان به توسعه فرهنگ شهری و روستایی اشاره نمود .

 امروزه برنامه ریزی فرهنگی در روستاها به عنوان بخشی از فرایند توسعه پایدار روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این نوع برنامه ریزی در جهت تقویت اجزای اصلی هویت فرهنگی جامعه روستایی ما در پرتو چینش مناسب و تعیین جایگاه صحیح، هر یک از عوامل دینی،ملی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ارزشی باید مورد اهتمام قرار گیرد. همچنین در جهت تغییرات و کارکردهای نهاد فرهنگی روستاها، تحول باورهای مخالف فرایند توسعه پایدار روستایی، توجه به خرده فرهنگ های عمومی و حذف خرده فرهنگ های مزاحم، و مسأله مصرف گرایی و... را  باید مد نظر قرار دهیم؛ همچنین در چارچوب راهبردها و راهکارهای مدیریت اجتماعی پایدار روستا تشکل های اجتماع محلی، مشارکت،انسجام، اعتماد، روحیه تعاون گرایی و همکاری داوطلبانه در تمام امور اجرایی و زندگی جامعه روستایی باید فراهم گردد؛ و از طریق تغییرات در حوزه جامعه شناختی به مسأله رفاه، تحرک اجتماعی، حذف موانع سنتی توسعه، نظارت بر آسیب های توسعه پایدار و بازتولید فرهنگی هویت های روستا باید به صورت مستمر توجه شود.

توسعه فرهنگی در بخشهای زمان ، جغرافیا ، تاریخ ، مذهب ، طبقه اجتماعی ، نژاد ، شهرنشینی و ... هم دارای اهمیت بوده و نیازمند فضای مناسب برای بحث و تبادل نظر را می طلبد که به آنها نیز در فرصتهای دیگر پرداخته خواهد شد .

در این میان عواملی بسیار وجود دارند که تاثیر گذاری مستقیم را بر توسعه فرهنگ به عهده دارند که می توان به عنوان یکی از مهمترین عوامل به نقش و تاثیر گذاری مطبوعات در این خصوص اشاره نمود .

امروزه جامعه ای توسعه یافته تلقی می شود که بتواند در کنار شاخص های اقتصادی مانند درآمد سرانه ، توزیع ناخالص ملی و نرخ مرگ و میر بر معیار آموزش و اطلاعات و در حقیقت عنصر دانایی اجتماعی ( فرهنگ ) تاکید کند.

در چنین جامعه ای ، مطبوعات با تولید و توزیع مطلوب اطلاعات ، نقش زیادی در بالا بردن آگاهی های گوناگون و ضروری به عهده می گیرند و جامعه را در نیل به تعالی و ترقی همه جانبه یاری می کنند. مطبوعات در زمینه توسعه فرهنگی می توانند عامل آمیختگی ، توازن و پیوند دادن به باورهای اصیل اعتقادی و سنتهای بارور جامعه باشند و باعث پویایی افکار شوند و     واقعیت این است که توسعه فرهنگی به آموزش و آگاه سازی و آماده کردن افکار عمومی برای بهره برداری از امکانات مادی و معنوی نیاز دارد. در این میان نقش مطبوعات به عنوان یکی از پارامترهای مهم توسعه فرهنگی آشکار می شود. مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی در یک جامعه دموکراتیک با کارکردهای خود (اطلاع رسانی ، آموزشی ، تفریحی و سرگرمی) به توسعه همه جانبه کمک می کند و توسعه کشور در یک رابطه دیالکتیکی به رشد و توسعه مطبوعات یاری می رساند.ارسال توسط غزل فرهادی
( تعداد کل صفحات سایت :2)      [1]   [2]  

صفحات ویژه
پیوند های روزانه
نظر سنجی
این وبلاگ را به چه میزان جهت ارتقاء فرهنگ عمومی مناسب میدانید ؟

آرشیو مطالب
امکانات جانبی